Nytt fra EU om skatt, avgift og toll

Tollmyndighetene beslaglegger stadig flere piratvarer ved EUs yttergrenser. Finansråd Camilla Ongre rapporterer om dette og andre skatte-, avgifts- og tollsaker.

ECOFIN-møtet 7. juli
Det var ingen skattesaker som ble diskutert på rådsmøtet den 7. juli bortsett fra de saker som ble nevnt i forbindelse med det svenske formannskapets arbeidsprogram. Lenke til arbeidsprogrammet på ECOFIN-området finnes her.

Rådet noterte seg den halvårlige rapporten fra ”Code of conduct”-gruppen og ba om ny rapport om arbeidet den neste halve året mot slutten av det svenske formannskapsperioden.

Den varslede drøftingen av EUs anti-sviksavtaler med tredjeland, herunder anti-sviksavtalen med Liechtenstein, kom ikke opp under møtet.

To nye rapporter om skatt
Kommisjonen publiserte 22. juli to rapporter om henholdsvis ”The role of fiscal instruments in environmental policy”  og "Tax Co-ordination in Europe: Assessing the First Years of the EU-Savings Taxation Directive".

Statistikk om tollmyndighetenes beslag av piratvarer
Europakommisjonen publiserte 9. juli statistikk om beslaglagte varer som krenker immaterielle rettigheter (IPR). Statistikken viser for sjette år på rad en betydelig økning i tollmyndighetens beslag. I 2008 registrert tollmyndighetene i EU over 49000 beslag ved EUs ytre grense. Tallet for 2007 var 43000. Økt samarbeid mellom tollmyndighetene og industrien gir tollmyndighetene mulighet til å arbeide mer målrettet og kunnskap til å gjenkjenne IPR-krenkende varer. Antallet beslaglagte artikler er mer enn fordoblet i 2008 til 178 millioner. Om lag 20 millioner av dette dreier seg om varer som er potensielt farlig for helsen og sikkerheten til forbrukere.

Se lenke til Kommisjonens pressemelding og rapport.

Meddelelse fra Kommisjonen om mva-gruppeordninger
Europakommisjonen vedtok 2. juli en meddelelse om mva-gruppeordninger. I EU har mva-lovgivningen siden 1970-tallet gitt medlemsstatene mulighet, på grunnlag av administrative forenklingsformål, å anse juridisk selvstendige enheter som en enkelt avgiftspliktige enhet når de er tett bundet til hverandre gjennom finansielle, økonomiske og organisatoriske koblinger. Interessen for slike ordninger har den siste tiden vært økende. Meddelelsen inneholder derfor retningslinjer som tar sikte på å sikre en riktig, sammenhengende og enhetlig anvendelse av mva-gruppereglene.

Meddelelsen fastsetter Kommisjonens syn på hvordan ordningen som reguleres i bestemmelsene i artikkel 11 i mva-direktivet skal anvendes. Meldingen inneholder følgende aspekter:

Bare avgiftspliktige personer kan delta i en mva-gruppe og man kan bare delta i en mva-gruppe om gangen.

• Gruppen er selv en avgiftspliktig person underlagt de samme rettigheter og plikter som andre avgiftspliktige.
• Kun selskaper eller fast etablerte enheter fysisk tilstede i den medlemsstat som har innført mva-gruppeordningen, kan være medlemmer av en mva-gruppe.
• En mva-gruppeordning bør være åpent for alle typer økonomisk aktivitet i den medlemsstat som innfører en slik ordning.
• Finansiell, økonomisk og organisatorisk koblinger må foreligge samtidig.
• Mva-gruppens rett til å trekke fra inngående mva skal rett fastsettes på grunnlag av gruppens samlede transaksjoner med tredjeparter. En av de viktigste konsekvensene av å danne en mva-gruppe er at mva på transaksjoner mellom medlemmene "forsvinner". Disse transaksjonene anses ikke-eksisterende for mva-formål.
• Det er viktig at medlemsstatene som innfører ordningen treffer tiltak for å unngå avgiftssvindel gjennom bruk av slike nasjonale mva-gruppeordninger.

Lenke til meddelelsen.


 

Tollmyndighetene beslaglegger stadig flere piratvarer ved EUs yttergrenser. Finansråd Camilla Ongre rapporterer om dette og andre skatte-, avgifts- og tollsaker.

ECOFIN-møtet 7. juli
Det var ingen skattesaker som ble diskutert på rådsmøtet den 7. juli bortsett fra de saker som ble nevnt i forbindelse med det svenske formannskapets arbeidsprogram. Lenke til arbeidsprogrammet på ECOFIN-området finnes her.

Rådet noterte seg den halvårlige rapporten fra ”Code of conduct”-gruppen og ba om ny rapport om arbeidet den neste halve året mot slutten av det svenske formannskapsperioden.

Den varslede drøftingen av EUs anti-sviksavtaler med tredjeland, herunder anti-sviksavtalen med Liechtenstein, kom ikke opp under møtet.

To nye rapporter om skatt
Kommisjonen publiserte 22. juli to rapporter om henholdsvis ”The role of fiscal instruments in environmental policy”  og "Tax Co-ordination in Europe: Assessing the First Years of the EU-Savings Taxation Directive".

Statistikk om tollmyndighetenes beslag av piratvarer
Europakommisjonen publiserte 9. juli statistikk om beslaglagte varer som krenker immaterielle rettigheter (IPR). Statistikken viser for sjette år på rad en betydelig økning i tollmyndighetens beslag. I 2008 registrert tollmyndighetene i EU over 49000 beslag ved EUs ytre grense. Tallet for 2007 var 43000. Økt samarbeid mellom tollmyndighetene og industrien gir tollmyndighetene mulighet til å arbeide mer målrettet og kunnskap til å gjenkjenne IPR-krenkende varer. Antallet beslaglagte artikler er mer enn fordoblet i 2008 til 178 millioner. Om lag 20 millioner av dette dreier seg om varer som er potensielt farlig for helsen og sikkerheten til forbrukere.

Se lenke til Kommisjonens pressemelding og rapport.

Meddelelse fra Kommisjonen om mva-gruppeordninger
Europakommisjonen vedtok 2. juli en meddelelse om mva-gruppeordninger. I EU har mva-lovgivningen siden 1970-tallet gitt medlemsstatene mulighet, på grunnlag av administrative forenklingsformål, å anse juridisk selvstendige enheter som en enkelt avgiftspliktige enhet når de er tett bundet til hverandre gjennom finansielle, økonomiske og organisatoriske koblinger. Interessen for slike ordninger har den siste tiden vært økende. Meddelelsen inneholder derfor retningslinjer som tar sikte på å sikre en riktig, sammenhengende og enhetlig anvendelse av mva-gruppereglene.

Meddelelsen fastsetter Kommisjonens syn på hvordan ordningen som reguleres i bestemmelsene i artikkel 11 i mva-direktivet skal anvendes. Meldingen inneholder følgende aspekter:

Bare avgiftspliktige personer kan delta i en mva-gruppe og man kan bare delta i en mva-gruppe om gangen.

• Gruppen er selv en avgiftspliktig person underlagt de samme rettigheter og plikter som andre avgiftspliktige.
• Kun selskaper eller fast etablerte enheter fysisk tilstede i den medlemsstat som har innført mva-gruppeordningen, kan være medlemmer av en mva-gruppe.
• En mva-gruppeordning bør være åpent for alle typer økonomisk aktivitet i den medlemsstat som innfører en slik ordning.
• Finansiell, økonomisk og organisatorisk koblinger må foreligge samtidig.
• Mva-gruppens rett til å trekke fra inngående mva skal rett fastsettes på grunnlag av gruppens samlede transaksjoner med tredjeparter. En av de viktigste konsekvensene av å danne en mva-gruppe er at mva på transaksjoner mellom medlemmene "forsvinner". Disse transaksjonene anses ikke-eksisterende for mva-formål.
• Det er viktig at medlemsstatene som innfører ordningen treffer tiltak for å unngå avgiftssvindel gjennom bruk av slike nasjonale mva-gruppeordninger.

Lenke til meddelelsen.


 

Til toppen