Fire vanskelige lover har blitt til én

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget har i dag vedtatt å slå sammen vernepliktsloven, heimevernloven, militærnekterloven og forsvarspersonelloven.

− Jeg er glad for at vi nå får én lov som samler alle bestemmelsene om verneplikt og tjeneste i Forsvaret og får enklere språkdrakt. Når lover er vanskelig å forstå, kan innbyggere gå glipp av informasjon om viktige rettigheter og plikter. Dette kan være et rettsikkerhetsproblem, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Den nye loven er en videreføring av gjeldende rett, og innebærer ikke endringer i tilsettingsvilkårene for militært tilsatte eller i organiseringen av Forsvaret.

Lovene har lenge vært modne for revisjon

Lovarbeidet inngår i prosjektet «Klart lovspråk» som er en del av regjeringens satsingsområde «En enklere hverdag for folk flest». Målet med arbeidet har vært å oppdatere regelverket til dagens organiseringer av Forsvaret, og å utarbeide lovene i et klart og enklere språk.

Vernepliktsloven og heimevernloven har lenge vært modne for en revisjon. Begge lovene er fra 1953. I tillegg er militærnekterloven opprinnelig fra 1965. Ved å slå sammen de fire lovene samles alle bestemmelsene som regulerer tjenesteplikten og fritak for tjenesteplikten i Forsvaret i en felles lov.

− En ny forsvarslov gir oss et mer moderne regelverk som også er oppdatert til dagens organisering av Forsvaret. Loven gir også Forsvaret et utvidet lovgrunnlag til å innhente opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere hvem som skal innkalles til tjeneste. Stortinget har også gitt sin tilslutning til at det ikke lenger er et krav om én heimevernsnemd i hver kommune, sier Eriksen Søreide.

Mindre avstand mellom innbyggerne og forvaltningen

Forvaltningen er en viktig informasjonsbank og lover og regelverk setter spor i vedtak og brev som forvaltningen skriver. Når den nye loven har virket en stund vil den bli evaluert gjennom «Klart lovspråk»-prosjektet.

− Jeg håper at endringene vil bidra til mindre avstand mellom innbyggerne og forvaltingen.

Loven trer i kraft 1. januar 2017

Før loven kan tre i kraft må forskriftene til lovene revideres. Å revidere fire lover innebærer også et behov for å revidere forskriftene som er fastsatt i medhold av disse lovene. Departementet har startet opp arbeideidet med revisjon av forskriftene og planlegger med at forslag til forskrifter skal sendes på høring i løpet av sommeren 2016. Målsettingen er at forsvarsloven og nye forskrifter skal tre i kraft fra 1. januar 2017