Historisk arkiv

Fire forsvarseiendommer sikres som friluftsområde i Østfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil i Revidert nasjonalbudsjett for 2005 avsette midler for å sikre forsvarseiendommer til friluftsliv for allmennheten. I Østfold vil fire eiendommer bli beholdt i offentlig eie for friluftsformål. (13.05.05)

Pressemelding

Dato: 13.05.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Fire forsvarseiendommer sikres som friluftsområde i Østfold

Regjeringen vil i Revidert nasjonalbudsjett for 2005 avsette midler for å sikre forsvarseiendommer til friluftsliv for allmennheten. I Østfold vil fire eiendommer bli beholdt i offentlig eie for friluftsformål.

- Dette viser at regjeringen satser på å legge forholdene til rette for at allmennheten skal få egnede områder til friluftsliv, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Følgende forsvarseiendommer i Østfold vil bli varig sikret til friluftsliv:

Kjøkøy fort i Fredrikstad

528 dekar skogkledt flerbruksområde med merkede turstier og informasjon om historie og geologi/naturforhold. Vel to km naturstrand med mye brattlendt preg, men området er også godt egnet for opphold, bl. a. med to badeplasser. Har vært i allmenn bruk fra 1995 etter midlertidig avtale. Det er to store bronsealderrøyser og en spesiell klove (Skams klove) på topplatået. En mindre HV-leir med fem hus og brakker er godt egnet til allmenne formål som understøtter friluftsliv, for eksempel leirsted for skoler og barnehager, kystledhytte m. v.

Torgauten fort i Fredrikstad

84 dekar på høyde nær Øyenkilen, et knauset turområde og godt bevart militærhistorisk landskap med mange elementer og stor opplevelsesverdi. Fredet militærhistorisk anlegg med tysk kommandoplass, løpegraver og bunkeranlegg. Fortet er tatt i allmenn bruk etter avtale og musealt tilrettelagt av Fredrikstad museum.

Kalleraodden i Fredrikstad

3,5 dekar fint bolignært naturområde på Kråkerøy ved elva mot Øra, solrik beliggenhet og utsikt. Vestre del grenser mot Fuglevikbukta naturreservat.

Vikertangen i Hvaler

Et dekar på Asmaløy som ligger omsluttet av eksisterende statlig friluftsområde blir innlemmet i dette. En bygning med radarmast disponeres fortsatt av Kystverket (Vikertangen radarstasjon).

Forsvarsbygg har i samråd med Direktoratet for naturforvaltning og Statskog SF kartlagt i alt 56 eiendommer som Forsvaret ikke lenger har behov for. Av disse anbefales 29 eiendommer beholdt i offentlig eie på grunn av miljøverdier. Også de øvrige 27 eiendommer er vurdert når det gjelder allmenne friluftslivsinteresser i sammenheng med naturverdier og militærhistoriske kulturminner, men disse er ikke klarlagt for frigivelse ennå, og vil bli avklart senere etter nye rutiner for å sikre allmenne interesser.

Kontaktperson: Rådgiver Ivar Hjermundrud tlf. 22 24 58 99

Til toppen