Flaggskipsinitiativet om ressurseffektivitet drøftet på seminar

Viktigheten av ressurseffektivitet for å skape grønn økonomisk vekst var ett av temaene da Friends of the Earth nylig arrangerte et seminar i Europaparlamentet. Seminaret ble avholdt i forbindelse med flaggskipsinitiativet om ressurseffektivitet som Europakommisjonen trolig vil legge fram i midten av 2011.

2. desember arrangerte miljøorganisasjonen Friends of the Earth Europe seminaret ”The EU 2020 Resource Efficiency Flagship initiative: How can we ensure that it makes a real difference?” i Europaparlamentet. Programmet for seminaret kan leses HER.

EU har vedtatt en ny strategi for vekst og sysselsetting for det kommende tiåret. Europa 2020-strategien skal følges opp gjennom sju delstrategier, såkalte flaggskipinitiativ. Ett av dem omhandler et ressurseffektiv Europa og har fokus på å bidra til å frikoble økonomisk vekst fra ressursforbruket, støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi, øke bruken av fornybare engergikilder, modernisere transportsektoren og fremme energieffektivitet. Les alt om Europa 2020 HER.

Følgende hovedpunkter trekkes fram fra seminaret:

  • Ressurseffektivitet er nødvendig for å sikre grønn økonomisk vekst ettersom vi beveger oss mot grensen til jordens bærekraft. Ressurseffektivitet kan bidra til økonomisk gevinst og å skape nye bærekraftige arbeidsplasser.
  • Konkrete tiltak for merking av et produkters ressursbruk og ressurseffektivisering for bedrifter ble presentert.
  • Betydningen av bindende målsetninger for å oppnå ressurseffektivitet ble framhevet for å sikre like konkurransevilkår.

Robert Miege, fungerende direktør i Europakommisjonens generaldirektorat for miljø (DG Environment) understreket at både bærekraft og vekst er en nødvendighet i dag. Ressursbruken på jorden har økt mye mer enn befolkningsveksten, og må derfor ses i sammenheng med konsumentmønstre. Han påpekte at å fokusere på ressurseffektivitet bringer med seg en rekke fordeler: Europa kan bli mindre avhengig av import og det kan bidra til å gjøre oss mer konkurransedyktig globalt. Han vektla at konkurranseutsatt økonomi i seg selv ikke automatisk medfører ressurseffektivitet. Vi er låst inne i forbruksmønster. Markedssignaler er ikke alltid er riktig for å lede investeringer. Vi må derfor hjelpe bedrifter til å legge om produksjonen fra å fokusere på høyest mulig volum til å fokusere på å maksimere verdiskapingen, uttalte Miege. Han sa at potensialet for en 20 prosent økt ressurseffektivitet i Tyskland er én million flere jobber.

Ressurseffektive jordbær
Klaus Klastenhofer fra Friends of the Earth Østerrike og Andreas Kunsleben i North Rhine Westphalia Resource Efficiency Agency la fram eksempler på suksessfulle virkemidler som kan tas i bruk for å forbedre ressurseffektivitet.  Klastenhofer fortalte om merking av ressurseffektiviteten til jordbær i samarbeid med en stor detaljist. Kunsleben fortalte om selskapets rådgivning til bedrifter om hvordan de kan bli mer ressurseffektive, og de økonomiske gevinstene bedriftene fikk fra dette.

-Bindende mål
Stefan Scheuer, rådgiver for EUs miljø-og energipolitikk, argumenterte for at bindende mål er en nødvendighet for at faktiske tiltak for å oppnå ressurseffektivitet skal være så effektive som mulig. Vedtatte mål må være bindende for å bygge tillit og sikkerhet mellom medlemslandene, slik at alle kan være trygge på at også andre medlemsland arbeider mot deres felles mål. Han påpekte at det er et gap mellom en målsetning om 20 prosents reduksjon av ressursbruken innen 2020 og de faktiske prognosene. Ifølge Scheuer må virkningen av politikken tredobles for å kunne nå et slikt mål. Det er imidlertid liten appetitt for bindende mål i medlemslandene nå.

I tillegg holdt Stefan Giljum fra Sustainable Europe Recearch Institute (SERI) i Wien et innlegg om sammenhengen mellom ressursbruk og klimaendring. SERI er en av Friends of the Earth's partnere i kampanjen ”Measuring Europe’s Resource Use”. Les hele innlegget HER.

Til toppen