Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flere boliger – nå: Hvordan gjør vi det enklere, raskere og rimeligere å bygge?

- Vi skal ha de kravene vi trenger, men ikke mer. Vi skal ha et regelverk som er oversiktlig og forutsigbart, og ikke mer kostbart enn det som er strengt nødvendig, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han innledet på OBOS Boligkonferanse 2015.

Kontrolleres mot fremføring.

Takk for invitasjonen. De aller fleste i Norge ønsker å bo i en bolig de selv eier. Å eie egen bolig skaper trygghet og tilhørighet. Regjeringen vil legge rette for at flest mulig kan eie egen bolig.

Da må det bygges nok boliger – til rimelige priser.

Innlegget mitt i dag har fått tittelen "flere boliger – nå". Det passer veldig bra. Boligbyggingen har tatt seg opp. Det viser både statistikk fra SSB og fra Boligprodusentene.

Det ble igangsatt flere boliger i andre kvartal i år enn noen gang siden målingene begynte. Igangsettingen i juni var 87 prosent høyere enn i fjor.

Det er veldig bra at det nå bygges mer. Samtidig må det bygges både raskere og billigere.

Markeder fungerer bedre når det er mer samsvar mellom tilbud og etterspørsel.

Da blir ikke prispresset like sterkt, og flere får muligheten til å eie sin egen bolig.

Boligbygging står høyt på agendaen for regjeringen.

Det skal bli enklere, raskere og rimeligere å bygge.

Vi har startet et omfattende forenklingsarbeid.

Og vi vil å få det til.

Det handler mye om å bedre tilbudssiden i markedet.

Det er særlig to utfordringer jeg vil trekke fram i dag:

  • Delene av byggeprosessen der myndighetene er involvert.
  • Hvor godt dere utnytter mulighetene når vi endrer regelverket.

Tilbudssiden og TEK

I strategien for boligmarkedet vi la frem i juni er de viktigste tiltakene på tilbudssiden.

Byggenæringen står overfor et omfattende regelverk som er både krevende og kostbart å overholde.

Vi har allerede kommet et godt stykke på vei med å forbedre både planbestemmelser og tekniske bestemmelser til bygg.

For eksempel lempet vi på tilgjengelighetskrav i TEK som ble opplevd som unødvendige og fordyrende.

Halvparten av de minste leilighetene kan bygges uten tilgjengelighetskrav. Og boligbyggerne følger nå opp, og sier at endringen vil gi lavere pris.

Nå er vi i gang med arbeidet med TEK17.

Vi vil prioritere endringer med størst potensiale for lavere kostnader.

Vi skal ha de kravene vi trenger, men ikke mer.

Vi skal ha et regelverk som er oversiktlig og forutsigbart, og ikke mer kostbart enn det som er strengt nødvendig.

Sikker på at jeg er helt på linje med næringen når jeg sier at et mer forutsigbart regelverk vil heve tilbudssiden.

Et forutsigbart regelverk med enklere planprosesser

Tidligere i år kom Konkurransetilsynet med en rapport som sa at uforutsigbarhet i saksbehandlingen er en virkelig flaskehals i boligbyggingen.

Når en utbygger ikke kan forutse hvor lang tid det tar å få behandlet en reguleringsplan, øker risikoen.

Alt blir dyrere og tar lenger tid.

Ikke tvil om at dette reduserer boligtilbudet.

Ineffektive planprosesser hindrer at boligbyggingen er på det nivået den bør være.

Har allerede gjennomført flere forenklingstiltak i plandelen av loven.

Akkurat som med TEK17 tar vi nå dette et steg videre.

Vi vil legge til rette for at dere kan bygge mer.

Derfor sendt på høring forslag til enklere og mer effektive planprosesser.

Forslag til nye planprosesser er på høring

I dag bruker kommuner med mellom 50.000 og 300.000 innbyggere i gjennomsnitt 352 kalenderdager på å behandle en reguleringsplan. Det er selvsagt alt for lenge.

Mer effektive planprosesser kan redusere saksbehandlingstiden i kommuner med opp mot 50 prosent.

Dette potensialet skal tas ut.

Derfor vil vi effektivisere planprosessene i alle ledd av saksbehandling.

  • Forslaget innebærer at det blir mye enklere for kommunen å oppheve planer som ikke lenger er aktuelle fordi de strider med overordnet plan.
  • Kommunene skal heller ikke behøve å kaste bort tid på urealistiske planinitiativ. Kommunene skal kunne stanse behandling av private initiativ allerede i oppstartsmøtet – mye tidligere enn i dag.
  • Frigjør mye kapasitet i kommunene som kan brukes på planer som faktisk blir noe av.
  • Oppstartsmøtet skal bli mer formalisert og gi forutsigbarhet. Møtet skal rett og slett gi tydeligere rammer for det videre planarbeidet for alle parter. Unngår helt unødvendige overraskelser, omkamper og forsinkelser.

I tillegg foreslår vi at planendringer skal kunne gjøres mye mer smidig enn i dag.

Skal ikke være nødvendig med full planbehandling hvis kommunen ønsker å øke utnyttelsesgraden på en tomt eller antall etasjer i et bygg, eller omgjøre en parkeringsplass til barnehage.

Med de nye, enklere reglene kan vi spare masse tid.

Vi tror på lokaldemokratiet, og vi tror at kommunen selv klarer å utvise planfaglig skjønn.

Da bør de også kunne vurdere hvilken saksbehandling som er nødvendig for å gjennomføre endringer i planer.

Mer lokalt handlingsrom. Derfor foreslår vi også enklere og tydeligere kriterier for behandling av dispensasjonssaker i kommunen.

Færre saker skal innom sektormyndighetene.

Boligbygging er et viktig samfunnshensyn.

Da må det også være mulig å prioritere dette i vurderingen av om dispensasjon skal gis.

Med forslaget til nye planprosesser blir det nettopp raskere, billigere og enklere å bygge boliger.

Uten at kvaliteten på planene blir dårligere.

Ny kommunestruktur er viktig for å øke boligbyggingen

En annen veldig viktig side ved et mer forutsigbart regelverk er at vi får mer helhetlig tenkning rundt planlegging.

I 2014 vedtok vi nye statlige planretningslinjer. Disse skal samordne bolig- areal og transportplanlegging.

Og før sommeren presenterte vi 3 tydelige forventninger til lokal og regional planlegging:

  • Planprosessene må gå raskere
  • Bærekraftig byutvikling
  • Klimatilpasset planlegging

Vi vet at befolkningsveksten skjer i stor grad i og rundt byene. Altså må vi bygge der. Da kan vi ikke se boligbygging og byutvikling isolert.

Vi må planlegge og bygge boliger, skoler, næringseiendom, vei og kollektivtransport sammen og samtidig.

Når vi fortetter rundt kollektivknutepunkter sparer vi arealer. Da blir effekten av høye tomtekostnader mindre.

I dag gjør mange kommunegrenser innenfor samme tettsted det vanskelig å planlegge godt nok.

Da må vi sette kommunene i bedre stand til å planlegge for befolkningsveksten.

Ny kommunestruktur er nødvendig for at byregionene skal kunne håndtere veksten på en god måte.

Kommunene skal også møte staten som en forutsigbar partner i utviklingen av byområdene.

Bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene skal sørge for at begge sider møter en forpliktet partner.

Kommunene skal følge opp arealbruk på best mulig måte og boligbygging skal prioriteres.

Produktivitet og næringens eget ansvar

Temaet for dagen er "fra plan til handling" og det passer godt inn med mitt budskap i dag.

Vi tar de nødvendige grepene og gjennomfører tiltak for å heve tilbudssiden.

Både gjennom tekniske bestemmelser og planbestemmelser.

Med tiltakene våre vil det bli det mindre kostbart å bygge, uten at kvaliteten blir dårligere.

Og det blir mindre krevende når forutsigbarheten blir bedre. Vi får ned tidsbruken, skjemavelde og innsigelser i byggeprosessen.

Jeg har snakket en del om hva vi gjør for at myndighetenes rolle i byggeprosessen skal være så god og konstruktiv som mulig.

Du kan godt si at vi leverer plan. Da må dere levere handling!

Vi politikere kan ikke vedta oss til flere boliger – til syvende og sist er det dere som bygger.

Da er det dere som må ta i bruk mulighetene som blir til når vi endrer regelverket.

Hvor mye enklere, raskere og rimeligere boligbyggingen blir – det er opp til dere.

Å heve produktiviteten er viktig – og riktig. Det tjener både samfunnet og dere på.

Ved høyere produktivitet blir byggekostnadene lavere for dere, og boligkostnadene lavere for de som skal kjøpe bolig.

Det er gledelig å se at boligbyggingen øker nå. Vi vil legge til rette for at en fortsatt positiv utvikling. Regjeringen prioriterer helt tydelig byggenæringen og tilbudssiden.

Da må dere prioritere å ta i bruk mulighetene som det nye regelverket gir, slik at vi får maksimalt ut av tiltakene vi har gjennomført, og skal gjennomføre.

Til toppen