Historisk arkiv

Flere fullfører doktorgradsstudiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Doktorgradsutdanningen i Norge fungerer godt og rangerer høyt. Gjennomsnittalderen for de som disputerer er imidlertid stabilt høy og mange bruker lang tid. Kunnskapsministeren legger ikke skjul på at dette er en utfordring

Doktorgradsutdanningen i Norge fungerer godt og rangerer høyt, også når den sammenlignes med kvaliteten på utdanninger i andre land. En ny analyse fra NIFU viser også at en langt større andel av stipendiatene fullfører doktorgraden enn tidligere. Gjennomsnittalderen for de som disputerer er imidlertid stabilt høy og mange bruker lang tid. Kunnskapsministeren legger ikke skjul på at dette er en utfordring. - Vi har mål om enda bedre gjennomstrømming. Og jeg ser gjerne flere yngre kandidater, sier hun.  

I 2011 ble det gjennomført 1329 doktorgradsdisputaser ved norske læresteder. Dette er 145 flere enn i 2010 og en økning på 12 prosent. Ikke i noe tidligere år har det vært avlagt flere doktorgrader enn i 2011.  - Denne veksten har vi fått til uten at kvaliteten har blitt dårligere. Vi har lyktes med standardisering av utdanningene og med den faglige oppfølging av kandidatene. Men vi trenger flere yngre kandidater og raskere gjennomføring for å sikre nyskaping i norske forskning og attraktive kandidater for arbeidsliv- og næringsliv, sier kunnskapsministeren.

NIFU `s analyse viser at det har skjedd en markant økning i andelen stipendiater som fullfører doktorgraden i løpet av åtte år, fra 42 prosent av stipendiatkullet 1980-81 til 76 prosent av stipendiatkullet 2002-03. NIFU forventer en ytterligere forbedring, opp mot 80 prosent. De siste årskullene fullfører på litt kortere tid. Det er små kjønnsforskjeller, etter åtte år er kvinners fullføringsgrad like høy som for menn. Best gjennomføring er innen matematikk-naturvitenskap. Statsråden gir en spesiell honnør til Universitetet i Bergen som har høyest gjennomføringsgrad.

NIFU trekker fram flere faktorer som kan forklare forbedringen i gjennomføring. Krav om doktorgrad for å få fast stilling, premiering av avlagte doktorgrader i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. I tillegg framheves økt oppmerksomhet mot gjennomføring og bedre veiledning ved institusjonene, samt formalisering av regelverket.

- Både bedre gjennomstrømming og aldersnivået ved fullføring er utfordringer vi skal arbeide videre med i forskningsmeldingen som skal legges fram neste vår, sier statsråden. - Jeg vil peke på at en viktig nøkkel til suksess ligger i at doktorgradsstudentene er godt integrert i spennende og inkluderende fagmiljøer med  solide faglige ressurser.

Se omtale på NIFU sine nettsider her

Kilde: Terje Bruen Olsen og Svein Kyvik: Stipendiater og doktorgradsgjennomføring, NIFU-rapport 29/2012.(15.august 2012)
Evaluering av PhD utdanningen (juni 2012): PhD education in a knowledge society. NIFU: Taran Thune