Handlingsplan HelseOmsorg21:

Flere pasienter skal involveres i forskning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere pasienter skal få mulighet til å delta i kliniske studier, og brukerne skal involveres i forskning og innovasjon i større grad enn tidligere. Tirsdag la helse- og omsorgsminister Bent Høie frem regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien.

– Vi vil gi pasienter rask tilgang til de nyeste og beste behandlingsformene. Flere skal få mulighet til å delta i studier. Derfor foreslår vi å etablere et nasjonalt program for behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten. Det skal også bli lettere for pasienten å få informasjon om hva slags studier det er mulige å delta i, gjennom en ny nettside på helsenorge.no, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er de siste årene stilt krav til Forskningsrådet og de regionale helseforetakene om økt brukermedvirkning i forskning.

– Pasientens helsetjeneste handler om at pasientens behov skal være førende. Når brukerne deltar i hele forskningsprosessen, vil resultatene i større grad reflektere deres opplevelser, og forskningen vil også få større nytteverdi, sier Høie.

Handlingsplanen som ble lagt frem onsdag er regjeringens svar på den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21, som regjeringen mottok i juni. Strategien er laget av sentrale aktører fra både næringsliv, pasientorganisasjoner, sykehus, kommuner, universitets- og høyskolemiljøer. Nå følger regjeringen opp. Statsministeren, kunnskapsministeren, næringsministeren og helse- og omsorgsministeren står som avsender av handlingsplanen, og flere departementer har bidratt.

Planen presenterer regjeringens politikk og tiltak innenfor ti strategiske satsingsområder som sammen skal bidra til bedre folkehelse, bedre helse- og omsorgstjenester, utvikling av helse som et næringspolitisk satsingsområde i Norge, mer fremragende forskning og sterkere internasjonalisering.

Les regjeringen sin handlingsplan for oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien