Utreder konsekvenser ved klageordning til FN-konvensjonen om nedsatt funksjonsevne

Professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter har fått i oppdrag å utrede konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Larsen er tildelt utredningsoppdraget i tråd med reglene for offentlige anskaffelser. Han er professor i rettsvitenskap og nestleder og forskningsleder ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hans forskningsfelt omfatter internasjonale menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett og generell folkerett. Han har tidligere arbeidet i Justisdepartmentets lovavdeling og hos Sivilombudsmannen, og var sekretær for Skiftelovutvalget.  Larsen har også internasjonal erfaring.

Professor Kjetil Mujezinović Larsen. Foto: UiO/Norsk senter for menneskerettigheter
Professor Kjetil Mujezinović Larsen. Foto: UiO/Norsk senter for menneskerettigheter

Det følger av mandatet for utredningen at utrederen skal ha et møte i oppstartsfasen for å motta eventuelle innspill fra relevante aktører, herunder Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet og organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne.

Utredningen skal avgis innen 1. august 2015 og vil bli sendt på alminnelig høring.

Mer informasjon:  

Prop. 106 S (2011–2012) - Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Høring. Utredning om valgfri protokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter - mulige virkninger av norsk tilslutning

Høring av utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme

Til toppen