Norge øker støtten til FNs arbeid med menneskerettigheter

Norge gir 90 millioner kroner til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette er en økning på ti millioner fra i fjor. – Det er viktig å styrke FNs arbeid med menneskerettighetene, ikke minst i en tid hvor menneskerettighetene utsettes for økt press internasjonalt, sier utenriksminister Børge Brende.

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) skal si klart fra når menneskerettighetene brytes og skal jobbe med utvikling av rettighetene. Kontoret er også et viktig internasjonalt kontaktpunkt for forskning og undervisning, kapasitetsbygging og holdningsskapende arbeid. OHCHR støtter de uavhengige spesialrapportørene for landsituasjoner og temaer innenfor menneskerettighetsfeltet. Det yter også faglig og praktisk bistand til en rekke av FNs medlemsland.

- FNs budsjett for å beskytte og fremme menneskerettigheter er for lite. Manglende finansering er en stor utfordring for FNs mulighet til å overvåke og støtte opp om medlemsstatenes menneskerettighetsforpliktelser. Norge er blant de største økonomiske bidragsyterne til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Vi er også en sterk støttespiller for å verne om kontorets uavhengighet, sier Brende.

Den økte støtten er i tråd med regjeringens vektlegging av menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken, som beskrevet i stortingsmeldingen fra desember.

Høykommissærens menneskerettighetsarbeid samsvarer med regjeringens prioriterte områder som individets frihet og medbestemmelse, rettsstat og rettssikkerhet, samt likeverd og like muligheter. Videre vil den norske støtten bidra til arbeidet for et effektivt FN der menneskerettigheter gis prioritet på tvers av organisasjonen. Dette er viktig for å forebygge væpnet konflikt og alvorlige overgrep.

Til toppen