Norge valgt inn i FNs fredsbyggingskommisjon

– Norge vil være en aktiv og konstruktiv medspiller i FNs fredsbyggingskommisjon. Vår erfaring innen konfliktforebygging, megling og fredsbygging vil styrke FNs evne til å bidra til fred og utvikling, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge vil i 2017-2018 igjen gå inn som medlem av FNs fredsbyggingskommisjon. Formålet med kommisjonen er å sørge for bærekraftig fred i land som har vært preget av voldelig konflikt.

– Politiske løsninger er en forutsetning for varig fred. Å skape bærekraftig fred gjennom nasjonal forsoning og å bygge en felles visjon for et samfunn er en oppgave som må ledes av nasjonale aktører. Men Norge, som medlem av FNs fredsbyggingskommisjon og i samarbeid med andre aktører, vil bidra til å støtte fredsbyggingsprosessene, sier utenriksminister Brende.

FNs fredsbyggingskommisjon er et mellomstatlig organ som på ulike måter skal støtte fredsinnsats i konfliktpregede stater, særlig i overgangsfaser. Kommisjonen er en plattform for å samle ulike aktører for å diskutere mulige løsninger i et land; generere støtte og ressurser til fredsbyggingsprosesser; samt å gi råd og foreslå integrerte strategier for fredsbygging, og sørge for vedvarende oppmerksomhet i en post- gjenoppbyggingsfase for å hindre tilbakefall til konflikt.

- Fred og sikkerhet er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Vi må ha et bredt og langsiktig perspektiv for å bygge varig fred: Forebygging av konflikt, fredsbevarende operasjoner, megling og forsoning, og gjenoppbygging av nasjon og stat. Nettopp dette vil være Norges perspektiv når vi nå igjen går inn i fredsbyggingskommisjonen, sier Brende.

Bakgrunn

Norge var sist medlem av FNs fredsbyggingskommisjon i 2013. Fredsbyggingskommisjonen ble opprettet i 2005 av daværende generalsekretær Kofi Annan. Samtidig ble FNs fredsbyggingsfond etablert for å sørge for rask støtte til konfliktutsatte områder, særlig til land som falt utenfor medias søkelys.

Utgangspunktet for etableringen av den nye fredsbyggingsarkitekturen var behovet for å bygge bro mellom FNs fredsbevarende operasjoner og det langsiktige arbeidet for fred og utvikling. Norge var fra starten er sterk støttespiller til fondet, og vi var sentrale i kommisjonens arbeid. I flere år ledet Norge kommisjonens arbeid for å bygge fred i Burundi, sammen med myndighetene, sivilt samfunn og en rekke andre aktører.

Til toppen