Ti millioner kroner til FNs arbeid mot marin forsøpling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge trapper opp det internasjonale arbeidet mot forsøpling i havet. På FNs miljøforsamling i Nairobi torsdag tok klima- og miljøminister Vidar Helgesen initiativ til et sterkere internasjonalt samarbeid. Han annonserte at Norge gir ti millioner kroner til FNs arbeid mot marin forsøpling.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener vi trenger et mer forpliktende globalt og regionalt samarbeid for å redusere plastsøppel og mikroplast i havet. Her fra møtet i FNs miljøforsamling UNEA i Nairobi i Kenya. Foto: Klima og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener vi trenger et mer forpliktende globalt og regionalt samarbeid for å redusere plastsøppel og mikroplast i havet. Her fra møtet i FNs miljøforsamling UNEA 2 i Nairobi i Kenya denne uken. Foto: Klima og miljødepartementet.

– Marint avfall følger havstrømmene, på tvers av landegrenser. Dette er et enormt og økende miljøproblem.  Alle må samarbeide, både det offentlige, organisasjoner, bedrifter og forbrukere. Vi gir nå ti millioner kroner, slik at FNs miljøprogram, UNEP, kan arbeide mer effektivt med dette, sier Vidar Helgesen.

Norges forslag på FNs miljøforsamling

På FNs miljøforsamling foreslo Norge at det skal gjennomføres en bred internasjonal utredning for å finne ut om dagens internasjonale regelverk og avtaler er gode nok.

Norges forslag bygger på en ny rapport fra FNs miljøprogram om marin forsøpling. Rapporten samler kunnskapen om kilder, effekter og konsekvenser av marin forsøpling.

– Vi har påtatt oss en lederrolle i arbeidet med marint plastsøppel og mikroplast. Med pengene vi nå gir, håper vi at innsatsen kan styrkes internasjonalt, sier Vidar Helgesen.

Siden 2014 har UNEP hjulpet mer enn 15 land med å lage handlingsplaner mot marin forsøpling og mikroplast.

Norges arbeid mot marin forsøpling

Marin forsøpling krever tiltak på mange områder. Miljødirektoratet lager nå en tiltaksanalyse på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Den skal være ferdig i løpet av høsten 2016, og vil gi et viktig grunnlag for å kunne vurdere hvilke tiltak og virkemidler som skal prioriteres framover.

God avfallshåndtering på land er avgjørende for å forhindre marin forsøpling, både nasjonalt og internasjonalt. Som ett av flere tiltak fra det regionale havmiljøsamarbeidet mellom landene rundt Nordøst-Atlanteren (OSPAR) har Miljødirektoratet satt i gang pilotprosjekt som kalles "Fishing for litter".

Når fiskere får med søppel i garnet, samler de dette i spesialsekker som de leverer i utvalgte havner. Der blir det tatt hånd om på en forsvarlig måte.

– Det trengs en global kursendring for å redusere forsøplingen av havene. Forpliktelsene må også følges opp ved at alle land bedrer sin håndtering av avfall, sier Helgesen.