FNs kvinnediskriminerings-konvensjon (CEDAW) - utlysning av tilskuddsmidler

Nå kan organisasjoner søke midler til arbeidet med å koordinere sivilt samfunns skyggerapport til CEDAW.

Regjeringen skal innen 19.07.2021 levere Norges 10. rapport til komiteen som overvåker FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Regjeringen har satt av inntil 300 000 kroner i tilskudd til sivilt samfunn for utarbeidelse av såkalt "skyggerapport".

Formålet med skyggerapporten er at det sivile samfunnet skal få anledning til å gi sine uavhengige og selvstendige synspunkter på Norges oppfyllelse av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Tilskuddet inkluderer reisestøtte for sivilt samfunn i forbindelse med kommende dialogmøte med CEDAW-komiteen.

Organisasjoner som på vegne av sivilt samfunn kan tenke seg å koordinere dette arbeidet kan søke Kulturdepartementet om å få oppdraget. I søknaden må det gis en beskrivelse av hvordan en ønsker å utføre oppdraget. Et viktig tildelingskriterium vil være en representativ og brei involvering av øvrige organisasjoner på området. Det er derfor viktig at det i søknaden redegjøres for hvordan koordineringen og involveringen av øvrige organisasjoner på området tenkes gjennomført. Departementet skal motta et eksemplar av den endelige rapporten.

Se også: FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) - regjeringen.no

Søknadsfrist er 08.04.2021.

Nærmere informasjon om oppdraget kan fås ved henvendelse til seniorrådgiver Georg Antonsen, tlf. 90 20 58 01 eller e-postadresse ghan@kud.dep.no.

Søknaden sendes Kulturdepartementet, e-post: postmottak@kud.dep.no