FNs torturkomité med rapport om Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FNs torturkomité (CAT) kom før helgen med sin rapport om hvordan Norge etterlever konvensjonen om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Norge er tilsluttet en rekke konvensjoner om menneskerettigheter, og rapporterer på den bakgrunn regelmessig til internasjonale overvåkingsorganer om oppfyllelse av konvensjonene.

– Komiteen er, sammen med sivilt samfunn, et viktig korrektiv for myndighetene. Det er bra at noen utenfra titter oss i kortene. Det er alle tjent med, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem. 

Komiteen er opptatt av spørsmål som Regjeringen også er opptatt av, som blant annet oversittelser i politiarrest, barn og unge lovbrytere, samt reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern. Norge har på alle de nevnte punktene hatt fremgang siden forrige statusrapport ble levert i november 2016, men på flere områder gjenstår det arbeid.

I sine avsluttende merknader gir komiteen Norge honnør for en rekke tiltak. Samtidig inneholder rapporten mild kritikk på flere områder. Blant annet er komiteen kritisk til fortsatt brudd på frist for fremstilling av pågrepne for varetektsfengsling, og for overføring av personer fra politiarrest til fengsel. Videre er komiteen bekymret for i praksis isolasjon av innsatte i varetekt og under soning. Komiteen er kritisk til isolasjon av psykisk syke i fengsel. Komiteen gir også anbefalinger på flere andre områder. 

– Merknadene fra FNs torturkomite vil nå bli gjennomgått, som grunnlag for vurdering av hvordan anbefalingene best kan følges opp, sier Sættem. 

For noe av det som komiteen har tatt opp, er Norge bedt om å rapportere om oppfølgningen innen ett år.

Les rapporten (PDF)