Fødselspermisjon på dagsorden

Et flertall i Europaparlamentet har vedtatt at minimum fødselspermisjon i EU bør utvides til 20 uker med full lønn. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

I oktober 2008 foreslo Europakommisjonen å gjennomgå dagens lovgivning vedrørende helse, miljø og sikkerhet for gravide og personer som nettopp har født. Europakommisjonen foreslo å utvide permisjonen i forbindelse med fødsel og svangerskap fra dagens 14 uker til 18 uker.

Nå har et flertall i Europaparlamentet vedtatt at minimum fødselspermisjon i EU bør utvides til 20 uker med full lønn. Det er likevel en viss fleksibilitet for land som allerede har en form for familierelatert permisjon. I slike tilfeller kan de fire siste ukene av de 20 anses som fødselspermisjon og må betales minst med 75 prosent av lønn. I tillegg ble rett til betalt pappapermisjon på minst to uker også godkjent av et flertall av medlemmene i Europaparlamentet.

Forslaget ble vedtatt med 390 stemmer i favør, 192 mot og 59 avholdende.

Full lønn
Europaparlamentet støttet Europakommisjonens forslag om at av den totale fødselspermisjonen, bør seks uker tas etter fødsel. Arbeidstakere i fødselspermisjon må få utbetalt full lønn, som må være 100 prosent av deres siste månedslønn eller deres gjennomsnittlig månedslønn. I følge Europakommisjonens forslag, skal arbeidstakerne ha 100 prosent lønn de første seks ukene av fødselspermisjonen. For resten av permisjonstiden, anbefalte Europakommisjonen å gi full lønn. Sistnevnte skal ikke være en bindende bestemmelse, men det betalte beløpet skulle være ikke mindre enn nivået for sykepenger.

Fedre får minst to uker
Flertallet i Europaparlamentet vedtok også at fedre skal gis rett til fullt betalt pappapermisjon på minst to uker innen fristen av fødselspermisjon. Parlamentsmedlemmer som motsatte seg denne bestemmelsen hevdet at pappapermisjon ligger utenfor omfanget av denne lovgivningen, som omhandler "sikkerhet og helse for gravide kvinner".

Europaparlamentet vedtok også endringer i stillingsvernet for gravide arbeidstakere. Reglene fremover skal i følge Europaparlamentet være at det er forbudt å si opp gravide arbeidstakere fra begynnelsen av et svangerskap til minst 6 måneder etter utløpet av fødselspermisjonen. Kvinner må dessuten ha rett til å komme tilbake til jobbene sine eller "tilsvarende stilling", det vil si en stilling med samme lønn, yrkesgruppe og plikter som før sin svangerskapspermisjon.

Rådet neste
Det kan også nevnes at Europaparlamentet legger til at arbeidstakere ikke må være forpliktet til å utføre nattarbeid eller jobbe overtid i løpet av de 10 siste ukene før fødsel, under resten av svangerskapet i tilfeller der mor eller det ufødte barnet har helseproblemer, og i hele perioden ved amming. 

Spørsmålet videre er om medlemsstatene kommer til å enes om et direktiv langs disse baner. Arbeidsministrene har rådsmøte 21. oktober, men mødreverndirektivet er ikke formelt på dagsorden.

Til toppen