Vedtak i klagesak om tilskudd til stiftelsen Født fri

Kunnskapsdepartementet tar ikke klagen fra stiftelsen Født Fri til følge. Det betyr at Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDis) vedtak om å holde tilbake det statlige tilskuddet for andre termin 2020 ikke blir endret.

IMDi fattet 2. november 2020 vedtak om at andre termin av tilskudd for 2020 til stiftelsen Født Fri ikke skulle utbetales. Bakgrunnen var at IMDi mente at kravet om god økonomistyring ikke var overholdt, da det var avdekket systematiske svakheter og mangler i stiftelsens økonomistyring. Stiftelsen påklaget vedtaket 23. november 2020 til Kunnskapsdepartementet som er klageinstans. Stiftelsen har senere gått konkurs og konkursboet har trådt inn som part i saken. Stiftelsen, konkursboet og IMDi har i flere runder fått mulighet til å belyse sin sak under saksbehandlingen i departementet.

Etter en grundig vurdering har departementet kommet til at det foreligger klare brudd på kravet om god økonomistyring. Det er summen av manglende kontrollrutiner, manglende tiltak for å redusere risiko ved disposisjoner mellom stiftelsen og daglig leders private foretak og forholdene rundt et dokumentarfilmprosjekt, som gjør at vedtaket om å ikke utbetale deler av tilskuddet for 2020 blir stående. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.