Fokus på vekst

Rapport fra rådene Geir Bekkevold, Per Mannes og Erik Yssen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tiltak for å fremme vekst og tverrgående forhold i det nye rammeprogrammet for forskning Horizon 2020 var viktige element da EUs ministre for næring og forskning møttes under konkurranserådet 20. og 21. februar. Offentlige anskaffelser og smarte reguleringer sto også på agendaen. Rådene Geir Bekkevold, Per Mannes og Erik Yssen rapporterer.

Tiltak for å fremme vekst og tverrgående forhold i det nye rammeprogrammet for forskning Horizon 2020 var viktige element da EUs ministre for næring og forskning møttes under konkurranserådet 20. og 21. februar. Offentlige anskaffelser og smarte reguleringer sto også på agendaen. Rådene Geir Bekkevold, Per Mannes og Erik Yssen rapporterer.

Konkurranseevnerådet er en av ti såkalte konfigurasjoner i Rådet der fagministrene i medlemslandene møtes. Konkurranseevnerådet dekker spørsmål knyttet til det indre marked, industri, forskning og romvirksomhet, og har møter fem-seks ganger i året. Det er som regel næringsministrene og forskningsministrene i landene som deltar i møtene i Konkurranseevnerådet. Hvilke ministre som deltar varierer normalt med punktene på dagsorden.  

Tiltak med veksteffekt
Konkurranseevnerådet diskuterte EUs strategi for vekst og sysselsetting Europa 2020 som forberedelse til Det europeiske råd i mars da dette tema står på agendaen. Betydning av det indre markedet, særlig realiseringen av et digitalt indre marked og tjenestemarkedet, tilgang til finansiering for europeiske selskap samt enklere regelverk for offentlig administrasjon ble understreket av næringsministerne som tiltak med positiv veksteffekt. Det europeiske råd skal på møtet i mars vedta konklusjoner om prioriteringer for å fremme økonomisk vekst og vil holde sin første arbeidssesjon om det europeiske semester for 2012 med sikte på å gi medlemslandene retningslinjer for utarbeidelse av nasjonale stabilitets- og konvergensprogram samt reformprogram. 

Kommissær for forskning, innovasjon og vitenskap Màire Geoghegan-Quinn sa i forskningsdelen av møtet at EU står overfor en gjeldskrise og en finanskrise, men først og fremst en vekstkrise. Det danske formannskapet har utarbeidet en rapport om status for oppfølging av tiltak i flaggskipet ”Innovation Union” under Europa 2020. Tiltakene er rettet mot å styrke europeisk forskning og innovasjon, blant annet gjennom utvikling av Det europeiske forskningsområdet ”European Research Area”. Det europeiske råd sluttet seg i februar 2011 til en ambisjon om at et slikt felleseuropeisk forskningsområde skal ferdigstilles innen 2014. Rapporten vil utgjøre et underlag for statsledernes møte i mars.   

Mål om politisk enighet om Horizon 2020 i mai
Kommisjonens forslag til nytt, integrert rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020 – ”Horizon 2020” – sto også på dagsorden under forskningsdelen av møtet. Det danske formannskapet understreket at de vil arbeide videre for en generell politisk enighet om rammeverket for Horizon 2020 i neste møte i konkurranseevnerådet i slutten av mai.

Diskusjonene om Horizon 2020 hadde fokus på tverrgående forhold og deltakelsen fra små- og mellomstore bedrifter. Det var særlig fokus på hvordan samfunnsfag og humaniora kan integreres i alle deler av programmet og hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til å nå målene for det nye rammeprogrammet. Kommissær Geoghegan-Quinn sa innledningsvis at samfunnsfag og humaniora er en uunnværlig del av Horizon 2020.

Meningsutveksling om offentlige anskaffelser
Rådet holdt en orienteringsdebatt om forslagene til modernisering av den offentlige anskaffelsespolitikken som er et av nøkkelforslagene i handlingsplanen for det indre marked. Europakommisjonen foreslo nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Orienteringsdebatten var et innspill for å gi retningslinjer for det videre arbeid med å komme til enighet om Rådets posisjon til neste møte i mai. Dette er viktig for at man kan oppnå enighet med Europaparlamentet om ny lovgivning innen utgangen av 2012.

To hovedtema i forslaget ble gjenstand for diskusjon. Disse var graden av fleksibilitet for bruk av forhandlede prosedyrer der majoriteten ønsket mulighet til økt bruk av forhandlede prosedyrer med visse sikkerhetsregler for å garantere likebehandling av tilbud. Videre diskuterte de regler for visse kategorier av tjenester slik som sosialtjenester og helsetjenester. Behov for riktig balanse mellom hensynet til å sikre effektiv konkurranse om kontraktene og målsettingen om forenklet regelverk for enkelte tjenester ble understreket av flere medlemsland.

Regnskap, fond og smarte reguleringer
Forslaget til nytt direktiv om regnskapsregler og finansrapportering fra europeiske selskap var også gjenstand for en orienteringsdebatt mellom næringsministerne. Siktemålet er å komme til enighet i Rådet innen utgangen av 2012.

Diskusjonen fokuserte særlig på spørsmålet om innsyn i selskapers finansielle overføringer til myndigheter i land med store råvareressurser og det var stor enighet om behovet for økt innsyn.

Orienteringsdebatten om forslagene til de to fondene for risikovillig kapital og sosialt entreprenørskap inngår i Handlingsplanen for det indre marked. Debatten under møtet viste at det er enighet om de overordnede målsettingene i forslagene og om en ambisiøs kalender for å starte forhandlinger med Europaparlamentet med sikte på å oppnå enighet innen juni 2012.

Rådet vedtok også konklusjoner om fremtidig agenda for smarte reguleringer med sterk fokus på sluttbrukere, små- og mellomstore bedrifter og mikroselskap, forbrukere og offentlige administrasjon.

Dersom du ønsker å lese mer om hva som skjedde på Konkurranseevnerådet kan du lese rapportene tilforskningsråd Erik Yssen her og næringsråd Per Mannes rapport her.