Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2014

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2014 på likestillings- og diskrimineringsområdet:

Nye lover

Fire nye diskrimineringslover trer i kraft 1. januar 2014, diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Diskrimineringslov om seksuell orientering er en ny lov som gir et diskrimineringsvern for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. De tre andre lovene viderefører i hovedsak gjeldende rett, men vedtas på nytt på grunn av språklige og lovstrukturelle endringer.

Lovendringer

 • Lovendringer i barneloven om morskap og farskap.
  • Endring i begrepsbruk for fastsettelse av farskap for ugifte. Endring fra uttrykket ”vedgå farskap” til ”erklære farskap”.

 

 • Det offentlige skal få plikt til å fastsette eller avklare morskap lik det som gjelder for farskap, samt gis myndighet til å reise sak om morskap hvis dette er uklart. Dette kan bl.a. være aktuelt når barnet er født i utlandet og det er tvil om hvem som har født barnet. Det lovfestes når norsk domstol kan behandle morskapssaker.

 

 • Regelen som gir menn som er registrert på samme adresse som en kvinne mulighet til å erkjenne farskap til hennes barn uten at kvinnen samtykker oppheves. Dette vil føre til at erkjennelse av farskap vil forutsette enighet mellom moren og faren.

 

 • Tidligere var det tidsfrister for å reise sak om endring av farskap, men disse ble opphevet i 2003. Tidsfrister blir nå gjeninnført slik at mor, far og påstått far må reise sak om endring av farskap innen ett år etter at de ble kjent med opplysninger om at en annen kan være far til barnet. En mann som mener han er far til et barn må reise saken innen barnet fyller tre år.  Retten kan gjøre unntak fra tidsfristene når særlige grunner taler for det. Barnet kan alltid reise sak om endring av farskap (både voksne og mindreårige barn).

 

 • Barn over 18 år skal ha mulighet til å få kunnskap om biologisk far uten å måtte reise sak om endring av det juridiske farskapet.

 

 • Lovendringer i barneloven om foreldretvister og bedre beskyttelse av barn

 

 • § 31: Presisering av at barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få informasjon og mulighet til å si sin mening før det tas avgjørelse om personlige forhold for barnet.
 • §43: Endringer i reglene om vilkår for samvær.
 • Ny § 43a: Ny bestemmelse om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson. Innføring av to tilsynsformer, beskyttet og støttet tilsyn.
 • § 60: Endring i regelen om foreløpig avgjørelse slik at retten skal treffe foreløpig avgjørelse dersom det er risiko for at barnet blir utsatt for vold eller på annet vis behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen blir utsatt for skade eller fare.
 • § 61 første ledd nr. 1: Presisering av at dommeren under saksforberedelsen bare skal mekle der saken er egnet for det.
 • § 61 første ledd nr. 3: Presisering av at det bør oppnevnes sakkyndig i saker der det er satt frem påstander om vold, overgrep, rus eller psykisk lidelse.
 • § 61 første ledd nr. 4: Der et barn har formidlet meningen sin, skal dommeren eller den dommeren peker ut orientere om utfallet av saken og hvordan barnets mening er tatt hensyn til.
 • § 61 første ledd nr. 5: Presisering av at retten kan oppnevne en representant for barnet når det er grunn til å tro at barnet blir utsatt for vold eller på annet vis behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen blir utsatt for skade eller fare.
 • § 61 andre ledd: Staten bærer kostnadene til oppnevning av sakkyndig etter bl. § 61 første ledd nr. 3.
 • Ny 61 a: Fritak fra taushetsplikt for barneverntjenesten når ansatte gir opplysninger til domstolen i sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær.
 • § 65: Presisering av at domstolen ikke skal fastsette tvangsbot dersom oppfylling av samværsretten er umulig, herunder der det er en risiko for at barnet blir utsatt for vold eller på annet vis behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen blir utsatt for skade eller fare.   

 

 • Endring i arbeidsmiljøloven: ny bestemmelse i § 12-8 andre ledd, som gir kvinner rett til én times lønnet ammefri på dager med avtalt arbeidstid på syv timer eller mer. Lønn dekkes av arbeidsgiver. Retten gjelder i barnets første leveår.

 

 • Endringer i diskrimineringsombudsloven:

 

 • § 5 første ledd er endret slik at leder og nestleder møter i hver sin avdeling og slik at antall medlemmer og varamedlemmer er økt med til sammen fire personer.

 

Forskrifter

 • Ny forskrift om klargjøring av morskap

 

 • Endring i forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven (forskrift om nærare føresegner om oppnemning av tilsynsperson, utøving av tilsynet og godtgjering for dette)
 • Forskrift om endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot. I kraft 1. januar 2014. Endringsforskriften er en konsekvensjustering jf. budsjettvedtak og endring av skattesatser.
 • Oppheving av forskrift om vedgåing av farskap utan at mora medverkar til det. (Lovhjemmelen for forskriften faller bort)
 • Oppheving av forskrift om opplysningsplikt for lege og jordmor i forbindelse med fastsetting av farskap. (Lovhjemmelen for forskriften faller bort.)
 • Som følge av endringer i diskrimineringsombudsloven er det gjort enkelte justeringer i diskrimineringsombudsforskriften. Nemndsleder kan beslutte at både leder og nestleder skal møte når en sak av prinsipiell karakter skal behandles og det presiseres at nemndsleder og nestleder møter i hver sin avdeling

 

Følgende lov- og forskriftsendringer trer i kraft 1. januar 2014 på barnevernområdet:

 

Endringer i barnevernloven (Lovendringer jf. Prop. 106 L):

 • § 1-4: barnevernets plikt til å yte forsvarlige tjenester og tiltak lovfestes
 • §2-2 m. fl:  endringer i reglene for organisering og oppgavefordeling i statlig barnevern
 • § § 2-3 b og 5-7:  utvidelse av dagens tilsynshjemler slik at også andre statlige tjenester og tiltak enn institusjonene, omfattes. Tilsynsmyndighetene får hjemmel til å føre tilsyn med hele tiltakskjeden i barnevernet.
 • § 4-4: Presisering av at hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien
 • § 4-16: Presisering av barneverntjenestens løpende og helhetlige ansvar for barn etter en omsorgsovertakelse
  • Barneverntjenesten skal legge til rette for samvær med søsken dersom hensynet til barnet ikke taler mot det
  • §4-25: Tvangsplasseringer av barn og unge med alvorlige atferdsvansker er tidsavgrenset. Reglene for plasseringstidens lengde endres slik at eventuell forutgående akuttplassering skal inngå i den totale plasseringstiden.
  • §7-24: Fristen for å bringe vedtak i fylkesnemnda inn for domstolen forkortes fra to til en måned.
  • § 8-4: Kommunen beholder ansvar for sak reist for fylkesnemnda selv om familien flytter til annen kommune før fylkesnemnda har fattet vedtak
  • §§ 9-4 og 9-5: Reglene endret slik at departementet kan fastsette egne satser for statens betalingsansvar for fosterhjem.

 

I tillegg gjøres mindre endringer i en rekke forskrifter. Dette er i hovedsak endringer av mer teknisk karakter som er nødvendige pga endret begrepsbruk i barnevernloven § 2-2 mfl..

Dette gjelder bla godkjenningsforskriften, tilsynsforskriften, fosterhjemsforskriften, rettighetsforskriften, forskrift om sentre for foreldre og barn.