Følger opp EU 2020

Kommisjonen vil i løpet av 2010 legge frem flere strategiske meldinger og initiativ som oppfølging til EU 2020-strategien. Målet er at de skal bidra til økonomisk vekst og sysselsetting. Kommisjonen vil blant annet arbeide med en relansering av det indre marked. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Kommisjonen la 31. mars fram sitt arbeidsprogram for 2010. Med utgangspunkt i den aktuelle økonomiske krisen og de langsiktige utfordringene EU står overfor, er siktemålet å stake ut en kurs som bygger på hovedelementene i EU 2020-strategien og relateres til arbeidet med EUs fremtidige budsjett.  Les mer om Kommisjonens arbeidsprogram og satsingsområder her.

I det følgende fremheves noen av de mest relevante strategiske meldinger og initiativ Kommisjonen vil presentere i løpet av 2010 som oppfølging til EU 2020 (les mer om EU 2020 her).

Flaggskipsinitiativ

 • Melding om en Europeisk digital agenda med sikte på å utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologiens potensial som nøkkelteknologi for utvikling av en lavkarbon-, kunnskapsbasert- og konkurransedyktig økonomi vil fremlegges 2. kvartal. Både på EU og medlemskapsnivå vil det bli identifisert tiltak for utrulling av høyhastighets internett med sikte på å etablere et grenseløst marked elektronisk handel med varer og tjenester. Målet er å utnytte potensialet som digital teknologi gir både for husholdninger og næringsliv.
 • Melding om en Industripolitikk for en globalisert æra (3. kvartal) tar sikte på å utvikle rammene for restrukturering av aktuelle industrisektorer til fremtidsbaserte aktiviteter, blant annet i kombinasjon med smart regulering, offentlige innkjøp, konkurranseregler og standarder. Målsettingen er å skape forbedret miljø for næringsaktivitet, særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB), og å støtte utviklingen av en sterk og bærekraftig industriell base som vil være konkurransedyktig på det globale marked. Det legges opp til samarbeid med de sosiale parter. Som ledd i prosessen arrangerer Kommisjonen et høynivåmøte om industriell konkurranseevne 26. april, jfr. rapport av 23.3.
 • I meldingen om en Europeisk plan for Forskning og Innovasjon (3. kvartal) vil Kommisjonen komme med forslag til indikator for sporing av innovasjon. Den ønsker også å spesifisere/forbedre rammeverk for utvikling av partnerskap og optimalisere rammebetingelsene, herunder styrke og forenkle bruken av eksisterende EU-instrument til å støtte forskning og innovasjon. Meldingen vil bli lagt til grunn for den planlagte diskusjonen om dette tema på høstmøtet i Det Europeiske Råd.
 • Initiativ for Ungdom i bevegelse vil fokusere på prioriteringer for å forbedre resultatene i utdanningssystemet. Det tas også sikte på å fremme entreprenørskap gjennom mobilitet for unge profesjonelle og gi anerkjennelse for uformell læring. Det vil etableres et rammeprogram som vil inkludere et utvekslingsprogram for unge entreprenører (ERASMUS for unge entreprenører).
 • Kommisjonen vil utvikle initiativet om Et ressurseffektivt Europa. Det vil utvikles en plan som definerer nøkkeltiltak for å oppnå 20 prosent sparing i bygnings- og transportsektoren og en strategi for å sikre bærekraftig og konkurransedyktige energileveranser for husholdninger og bedrifter. Det vil også bli arbeidet med en revisjon av energibeskatningsdirektivet for å beskatte energiinnhold og karbonutslippsnivå i produkter.

Europeiske flaskehalser

 • Meldingen om Relansering av det indre marked vil bli lagt fram i løpet av 2. kvartal og vil bygge på Monti’s rapport som vil bli presentert i løpet av april. ”Missing links” vil bli diagnostisert og kursen vil bli staket ut slik at det indre markeds fulle potensial kan bli utnyttet. Dette vil danne grunnlag for etablering av en større pakke for utvikling av fremtidens indre marked.
 • Forslag til Regulering vedrørende oversettelser/ulike språk i fremtidig EU-patent vil bli fremlagt i 2. kvartal. Det vises til tidligere rapport om Konkurranseevnerådets beslutning i desember 2009 om EUs nye patentregulering. Spørsmålet om hvilke språk som skal kunne benyttes forutsettes tatt som en egen beslutning (ikke flertallsvedtak).  Spørsmålet om en felles Europeisk Patentdomstol er forelagt EU-domstolen for uttalelse.
 • Hvitboken om EUs fremtidige transportpolitikk i et 2020-perspektiv vil bli fremlagt i 4. kvartal. Det vil bli definert rammer for tiltak i de neste ti år vedrørende infrastruktur, indre markedslovgivning, utslippsreduksjoner, energieffektivisering, bruk av standarder med mer.
 • Infrastrukturpakken for energi som vil bli lagt fram i 4. kvartal, vil fastsette prioriteringene for overføringsnettverk og utvikling av ”smart grids” i EU. Melding om offshore grids vil presentere en visjon for 2020/2030 og vil identifisere regulatoriske spørsmål for å fremme utviklingen av integrerte grid-løsninger.

Citizens Europe

Kommisjonen vil i 2010 legge frem flere lovforslag relatert til innbyggernes rettigheter, herunder revisjon av Regulering EC No 44/2001 om jurisdiksjon og iverksettelse av domstolsavgjørelser i sivile og kommersielle saker, revisjon av arbeidstidsdirektivet og melding om europisk kontraktslovgivning.

EUs handelsagenda

Meldingen om en Handelsstrategi for Europa 2020 (3. kvartal) vil presentere de handelspolitiske prioriteringene som trenger oppfølging de nærmeste årene. Det vil bli fokusert på fullføring av pågående multi- og bilaterale handelsforhandlinger, bedret implementering av eksisterende avtaler og initiativ for økt handel med høyteknologi-produkter og tjenester. Det legges opp til diskusjon om markedsadgang, regulatorisk rammeverk, globale ubalanser, klimatiltak, energi, miljø, tilgang til råmaterialer og internasjonal standardisering. Kommisjonen ønsker å styrke de bilaterale relasjonene til USA, Kina, Japan og Russland.  

Modernisering av EUs instrument og arbeidsmetoder 

 • Smarte reguleringer som sikrer et høykvalitets regulatorisk rammeverk for innbyggere og næringsliv er et delt ansvar mellom EUs institusjoner og medlemsland. Kommisjonen har tidligere etablert instrumenter for å fremme smarte reguleringer og ønsker å utnytte potensialet for bedre praktisk anvendelse av disse instrumentene. For forberedelse av strategiske initiativ vil intern koordinering bli støttet av interdepartementale arbeidsgrupper som vil følge prosessen.

Systemet med konsekvensanalyser vil utnyttes bedre med økt fokus på sysselsetting og sosiale konsekvenser. En systematisk resultatevaluering av eksisterende lovgivning vil være en forutsetning for revisjonsarbeidet med viktig lovgivning. Kommisjonen vil foreta full gjennomgang (fitness checks) av eksisterende lovgivning innenfor utvalgte sektorer. I 2010 vil det foretas pilotgjennomgang av sektorene miljø, transport, sysselsetting/sosialpolitikk og industripolitikk.

Arbeidet med regelverksforenkling og reduksjon av administrative byrder vil fortsatt ha prioritet og vil være fullt integrert i prosessen med smarte reguleringer. Kommisjonen vil fremme 46 forenklingsforslag de nærmeste par år, se Annex III, og vil trekke tilbake forslag listet i Annex IV. Se vedleggene her.

 • Kommisjonen vil fremlegge en budsjettgjennomgang i 3. kvartal for å se hvordan endringer i balansen, prioriteringer og prosedyrer kan sikre best mulig resultat for europeiske skattebetalere. Dette må ses i perspektiv av fremtidige prioriteringer i budsjettperioden etter 2013, herunder balansen mellom felles landbrukspolitikk, utjevnings/regionalpolitikk og forskningspolitikk.  I tillegg til å reflektere over mulighetene til å utnytte eksisterende instrument for økonomisk utvikling, ønsker Kommisjonen også å se på nye muligheter for å kombinere EUs private og offentlige investeringer, blant annet gjennom den Europeiske Investeringsbanken.

Andre konkrete forslag

 • Innenfor konkurransereglene arbeider Kommisjonen med en gjennomgang av Rammeverket for statsstøtte til skipsbygging for å vurdere om det fortsatt er behov for sektorspesifikke regler og om det eventuelt er nødvendig å foreta endringer i det eksisterende regelverket.
 • Melding om ”midterm review” av ”Small Business Act” vil bli gjennomført etter to års implementering.
Til toppen