Fordeling av EØS-midlene gjennomført

Med signering i Portugal 28. mars er det inngått avtaler med alle mottakerlandene om fordelingen av EØS-midlene for 2009-14. I alt er rundt 14 milliarder kroner fordelt.

Støtten er fordelt på en rekke programmer innenfor ulike sektorer. Sammensetningen av programmer varierer imidlertid fra mottakerland til mottakerland. Dette henger sammen med ulike utfordringer og norske prioriteringer.

I tråd med avtalen med EU, skal mye av støtten brukes på miljø. Dette inkluderer også store satsinger på karbonfangst og lagring. Grønn innovasjon og næringsutvikling er et nytt satsingsområde som blant annet skal legge til rette for samarbeidsprosjekter for norsk næringsliv. Fondet for trepartssamarbeid og sosiale dialog er også nytt.

Styrkingen av det sivile samfunnet fortsetter. I alle mottakerland etableres det fond for frivillige organisasjoner. Dersom man ser alle land under ett, fordeler støtten seg slik de på ulike sektorene:

(FMO)

Foreløpig er ingen prosjekter satt i gang. I forhandlingene som nå er ferdige, er støtten i første omgang fordelt på programmer innenfor ulike sektorer. Nå utvikler mottakerlandene innholdet i hvert enkelt program som til slutt må godkjennes av Norge og de to andre giverlandene, Island og Liechtenstein.

Hvert program definerer tiltak som må gjennomføres for å nå de avtalte målsettingene, og bestemmer etter utlysning hvilke prosjekter som skal få støtte.

En stor del av programmene utarbeides i samarbeid med norsk partner. I alt 22 norske institusjoner og etater er engasjert i til sammen 80 programmer. De norske samarbeidspartnerne skal gi råd om utvelgelsen og også bidra til å mobilisere norske samarbeidspartnere til enkeltprosjekter.

Programsamarbeidet er svært sentralt for å bidra til å nå en av hovedmålsettingene for EØS-midlene, nemlig å styrke samarbeidet og kontakten mellom Norge og hvert mottakerland.

I tillegg er det satt av penger til bilaterale fond i hvert enkelt land som skal brukes på tiltak som styrker kontakten for eksempel gjennom å utveksle kunnskap, erfaringer og personell.

Noen programmer er allerede i gang. Men det er ventet at de fleste programmene er godkjent i løpet av høsten. Deretter starter utlysningene av støtte til enkeltprosjekter. For denne runden med EØS-midler kan støtten utbetales fram til 2016.

Les mer om EØS-midlene på Europaportalen og på hjemmesiden til EØS-midlene.

Til toppen