Arbeidet med å fordele Johan Sverdrup

Olje- og energidepartementet er i gang med sitt arbeid med å foreta en skjønnsmessig fordeling av forekomsten som utgjør Johan Sverdrup-feltet.

Departementet er i gang med sitt arbeid med å foreta en skjønnsmessig fordeling av forekomsten som utgjør Johan Sverdrup-feltet.

Til grunn for dette skjønnet vil ligge tilstedeværende volum i de underliggende utvinningstillatelsene, utvinningsgrad samt øvrige relevante elementer. I sin vurdering av øvrige relevante elementer vil departementet særlig se hen til elementer som underbygger de overordnede hensyn til god ressursforvaltning som er nedfelt i petroleumsloven, så som høyest mulig samlet verdiskaping.

Som del av departementets arbeid er Oljedirektoratet i dag bedt om å bistå departementet. Lenke til brevet.

Oljedirektoratet skal rapportere tilbake til departementet om sin gjennomgang innen 9. juni 2015.

Til toppen