Forenkling av regelverket om patenter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å forenkle lovgivningen om patenter for å gjøre det enklere og billigere for næringslivet å ivareta sine rettigheter.

– Patenter er viktig for konkurranseevnen til norske foretak, og et moderne og enkelt regelverk er viktig for næringslivet. Derfor har regjeringen i dag lagt frem en lovproposisjon med forslag om å forenkle regelverket, og harmonisere det med relevant internasjonal regelverk, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Proposisjonen inneholder et forslag om å senke terskelen for å få saker behandlet videre etter fristoversittelser overfor Patentstyret. Det vil gjøre det enklere og billigere å få gjenopprettet rettigheter som ellers kunne gått tapt ved fristoversittelse. Det foreslås også å innføre adgang til å få gjenopprettet tidsprioriteten for en patentsøknad der fristen for dette er oversittet, for å harmonisere norsk regelverk med internasjonale regler om dette. Det foreslås forenklinger i ordningen med administrativ patentbegrensning, slik at den norske ordningen bringes mer på linje med det som gjelder for europeiske patenter.

– Det er viktig at norsk næringsliv får like gode rammevilkår som våre konkurrentland. Disse forslagene vil føre til besparelser for næringslivet på flere punkter, og også besparelser i saksbehandlingen for Patentstyret, sier justisministeren.

Proposisjonen inneholder også et forslag om å åpne for at et krav om administrativ overprøving av et patent kan bygge på at kravene til beskrivelsen av oppfinnelsen ikke er oppfylt, noe som vil gi et enklere og rimeligere alternativ til domstolsbehandling for de som ønsker å gjøre denne ugyldighetsgrunnen gjeldende.

Samtidig foreslås en endring i designloven slik at navnet på designeren ikke lenger må oppgis i søknad om designregistrering, for å forenkle behandlingen av internasjonale designregistreringer. Proposisjonen inneholder også forslag om en del andre mindre endringer i patentloven, designloven og varemerkeloven.