Undertegnet avtaler med EU og Sveits om forenkling av tollregler

Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes undertegnet 21. juni nye avtaler med EU og Sveits om forenklinger av tollregler ved import av varer fra utviklingsland under det såkalte GSP-systemet.

Signering
Sveits, Norge og EUs representanter etter signeringen. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

GSP-systemet (the Generalized System of Preferences) innebærer at varer med opprinnelse i en rekke utviklingsland får tollettelser når de innføres til Norge og flere andre vestlige land, blant annet EU og Sveits. Norge har i mange år hatt avtaler om samarbeid med EU og Sveits om GSP-ordningen.

Samarbeidet innebærer at Norge, EU og Sveits har like krav til hvordan en vare må være fremstilt for å oppnå status som opprinnelsesvare. Det er også like krav til hva slags dokumentasjon som må fremlegges for tollmyndighetene ved innførselen for å få tollettelse. Hvis forsendelsen har verdi over 6000 euro må eksportøren i utviklingslandet søke myndighetene i eksportlandet om å få utstedt et opprinnelsessertifikat.

EU har utviklet et nytt registreringssystem, REX-systemet, som nå også Norge og Sveits har sluttet seg til. REX er basert på et selvdeklareringsprinsipp som medfører at eksportøren i utviklingslandet selv kan utferdige opprinnelseserklæringer istedenfor sertifikater utstedt av myndighetene. For å kunne utferdige opprinnelseserklæringer må eksportøren godkjennes og registreres i en database av landets myndighet. REX vil i løpet av en overgangsperiode på tre år erstatte dagens sertifikatordning og muliggjøre at opprinnelseserklæringer kan avgis elektronisk, f.eks. på en faktura. De første utviklingslandene har allerede begynt å ta REX i bruk, og India har allerede registrert nesten 5000 eksportører.

Det er vanlig at GSP-varer sendes i store forsendelser til sentrallagre i EU, hvor de splittes opp og fordeles til ulike europeiske land. De nye avtalene vil også gjøre det enklere å sende GSP-varer gjennom EU eller Sveits til Norge. De som videresender varer i EU eller Sveits vil nå selv kunne utferdige erstatningsopprinnelseserklæringer som kan følge varen videre til Norge, uten at disse må godkjennes av tollmyndighetene i EU eller Sveits. Det vil gjøre handelen med utviklingsland betydelig lettere.

Signering
Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, signerer avtalene på vegne av Norge. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

For at REX skal kunne virke fullt ut, har det vært nødvendig å oppdatere de gamle samarbeidsavtalene mellom EU, Sveits og Norge. Nye avtaler ble fremforhandlet i fjor og undertegnet i dag, 21. juni. Det gjenstår imidlertid fremdeles noen formaliteter før avtalene kan tre i kraft. Blant annet må EUs avtaler fremlegges for godkjenning av Europaparlamentet, og avtalepartene må også formelt notifisere hverandre om iverksettelsen.

 

Til toppen