Forenkling og styrking av regelverket om konsekvensutredninger

Ny forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover er vedtatt av Kongen i statsråd. Den nye forskriften omfatter tiltak som avgjøres etter sektorlover som for eksempel omhandler vindkraft, vannkraft, kraftledninger, akvakultur og visse tiltak i landbrukssektoren.

- Forskriften innebærer en forenklet behandling av de mindre tiltakene, samtidig som det stilles høyere faglige krav til utredningene av de større utbyggingstiltakene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

De nye kravene til faglighet innebærer at konsekvensutredningene skal gjennomføres etter annerkjent metodikk og av personer med relevant faglig kompetanse. Det stilles også krav til at data som er samlet inn i forbindelse med arbeidet med konsekvensutredninger skal systematiseres og legges inn i offentlige databaser. Dette vil åpenbart være samfunnsmessig nyttig

Den nye forskriften ivaretar også krav fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, som har konstatert mangelfull implementering i gjeldende forskrift av relevante EU-direktiver. Ny forskrift vil tre i kraft fra 1. januar 2015.

Til toppen