Foreslår å bruke jordskifteretten på interne forhold i reindriften

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet opprettet høsten 2014 en arbeidsgruppe som skulle vurdere jordskifterettens rolle når det gjelder interne forhold i reindriften, samt reindriftslovens bestemmelse om mekling. Arbeidsgruppen avgav sin rapport den 23. mars.

Landbruks- og matdepartementet sendte arbeidsgruppas forslag på høring den 23. mai. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2016.

Arbeidsgruppen har foreslått endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som sikrer at jordskifteretten gis mulighet til å gjennomføre både rettsfastsettende og rettsendrende saker internt i reindriften. Det er tatt sikte på at de foreslåtte endringene er tilpasset dagens reindriftslov, samt hvordan reindriften utøves og er organisert. Videre foreslås det en mer effektiv bruk av reindriftslovens meklingsbestemmelse. Økt kompetanse i jordskifteretten om samisk sedvane, kultur og rettsforståelse er en forutsetning for å lykkes når det nå foreslås å åpne for bruk av jordskifteretten også på interne forhold i reindriften. Av den grunn foreslås flere tiltak for å øke kompetansen i jordskifterettene. Med bakgrunn i de særlige problemstillinger knyttet til uavklarte rettighetsforhold på vinterbeitene i deler av Finnmark, har arbeidsgruppen valgt å behandle denne problemstillingen særskilt. Dette må sees i sammenheng med at den økologiske bærekraften i reindriften i stor grad er betinget av balanse mellom en forutsigbar tilgang til beiteressurser og reintall.

Rein på beite.
Rein på beite. Foto: T. Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt