Foreslår å oppheve tidsfrister i farskapssaker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) sender nå på høring forslag om å oppheve tidsfrister i farskapssaker.

- Dersom det er tvil om hvem som er far til et barn, vil det være til barnets beste å få dette avklart uavhengig av tidsfrister og tida som har gått etter at tvilen om farskap oppsto. For barnets liv framover er det av stor betydning at en slik usikkerhet om farskapet kan fjernes, sier Solveig Horne.

I barnelovens §6 ble det fra 1. januar 2014 innført tidsfrister for å reise sak for domstolen om endring av farskap, dersom vedkommende legger fram opplysninger om at en annen mann kan være far til barnet. Nå vil Horne endre paragrafen og oppheve tidsfristene.

- Barn bør i større grad enn i dag sikres kjennskap til, og eventuelt kontakt med, sin biologiske far så tidlig som mulig. Hensynet til biologisk opphav er så tungtveiende for det enkelte barn og foreldrene, at det ikke bør være tidsfrister i loven som hindrer at disse sakene kan tas opp og behandles på en forsvarlig måte i rettssystemet, sier Horne.

Gå til høringen om endring av barneloven §6.