Foreslår endring i ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å endre reglene for ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon.

Reglene er nødvendige for å kunne beregne ektefellepensjon fra 67 år for en liten gruppe, som etter overgangsregler i dag har bruttoberegnet ektefellepensjon og som er født i 1954 og senere.  

Fra 1. januar 2001 ble det innført nettoberegnet ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon. Noen grupper ble imidlertid i 2001 unntatt fra reglene om nettoberegnet ektefellepensjon, og mottar derfor fortsatt bruttoberegnet ektefellepensjon som skal samordnes med ytelser fra folketrygden etter samordningsloven.

Reglene for samordning av brutto ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon er noe av det mest kompliserte regelverket i pensjonssystemet. Regelverket vil kompliseres ytterligere dersom samordningsreglene også skal tilpasses innfasingen av ny alders-pensjon fra folketrygden fra og med 1954-kullet. 

Regjeringen fremmet derfor i statsråd i dag et lovforslag som innebærer at det innfases nettoberegnet ektefellepensjon for årskullene som er født i 1954 eller senere fra fylte 67 år. Det foreslås at den nettoberegnede ytelsen gis med trippel sats for de som i dag har rett til ikke-behovsprøvd ektefellepensjon. Dette innebærer at regelverket for brutto ektefellepensjoner fra fylte 67 år ikke tilpasses ny alderspensjon fra folketrygden ved at det etableres nye kompliserte samordnings­regler.

Hovedformålet med lovforslagene er forenkling av regelverket, ikke innsparing. Lovforslagene vil få effekt for om lag 1200 personer. Det har ikke vært mulig å beregne økonomiske konsekvenser, da det er få omfattet og ordningene er forenklinger og ikke innsparinger.

– Etter alle endringene som har skjedd i folketrygden har beregningsreglene for bruttoytelsene blitt særdeles kompliserte. Med dette forslaget ønsker regjeringen å unngå at regelverket for å beregne ektefelle­pensjoner kompliseres ytterligere, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Proposisjonen