Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår endringer for Innovasjon Norge

Regjeringen vil sørge for bedre rammer for eierstyring, forvaltning og utvikling av Innovasjon Norge. – Innovasjon Norge er vårt fremste redskap for å skape innovasjon og fremtidens arbeidsplasser. Da må selskapet få innrette virksomheten til beste for verdiskapingen i hele landet, sier næringsminister Monica Mæland.

Målet er å gjøre selskapet mer effektivt og enklere for kundene. De nye endringene i lov om Innovasjon Norge vil legge til rette for at de i større grad kan tilpasse kompetanse og innsats ved kontorene rundt om i Norge til de ulike behovene i regionene.

– Hovedstyret får et klarere mandat til å innrette Innovasjon Norge til det beste for kundene, selskapet, og for å skape verdier og utvikle næringsliv i hele landet. Da må vi også gjøre styringen av Innovasjon Norge enklere, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen vil:

  • Gi hovedstyret større ansvar og handlingsrom til å utforme kundekontakt og saksbehandling til det beste for gründere, bedrifter og innovasjons- og næringsmiljøer. Det betyr at føringen om at selskapet skal ha regionale styrer blir opphevet.
  • Forenkle eieroppfølgingen ved å tilbakeføre eierskapet til staten.

Innovasjon Norges formål om å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet ligger fast. Det samme gjelder kravene om at styret må påse at selskapet har en organisering som er tilpasset ulike behov i regionene og at selskapet skal delta i regionale prosesser og regionale partnerskap.

– Innovasjon Norges innsats i regionene skal foregå i nært samspill med fylkeskommunene. Det kommer klart frem i loven og gjennom fylkeskommunenes egne oppdrag til Innovasjon Norge, sier Mæland.

De overordnede føringene vil fremdeles settes gjennom lov, budsjettvedtak og i oppfølgingen av meldinger til Stortinget. Dette gir en bred forankring av de overordnede føringene for Innovasjon Norge.

Det foreslås også at selskapet blir mer ansvarlig for egne forpliktelser i tråd med hovedregelen for sektorpolitiske selskaper. Regjeringen foreslår også enkelte andre endringer for å redusere ulikheter mellom lov om Innovasjon Norge og alminnelig selskapslovgiving.

Særlovgivingen for Innovasjon Norge vil med disse endringene bli mer lik den alminnelige selskapslovgivingen og de alminnelige prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Selskapet vil i større grad kunne drives etter alminnelige selskapsrettslige prinsipper med klare ansvarslinjer mellom de ulike organene i selskapet.

Les hele lovforslaget her: Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet).

Til toppen