Foreslår ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs

Utvalget som har vurdert fremtidens pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs foreslår en ny pensjonsmodell som er tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor.

Statsråd Robert Eriksson fikk overlevert utredningen om ny sjømannspensjon fra utvalgets leder, Sissel Rødevand.
Statsråd Robert Eriksson fikk overlevert utredningen om ny sjømannspensjon fra utvalgets leder, Sissel Rødevand. Foto: ASD

 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson mottok i dag utredningen fra utvalget som har utredet hvordan den nåværende Pensjonstrygden for sjømenn kan moderniseres og tilpasses prinsippene i pensjonsreformen. Pensjonstrygden for sjømenn er i dag en tidligpensjonsordning for aldersgruppen 60-67 år.

– Jeg tar sikte på at utredningen sendes på høring i nær fremtid, slik at vi kan få uttalelser fra alle berørte parter i det videre arbeidet, sier arbeids- og sosialministeren.

Utvalget som har arbeidet med forslaget til ny sjømannspensjon ble nedsatt i april 2013, og har vært ledet av Sissel Rødevand. Både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har vært representert i utvalget.

I korte trekk går forslaget til ny pensjonsmodell ut på:

  • årlig opptjening av pensjon i prosent av lønn
  • alders- og kjønnsnøytralt opptjeningssystem
  • minstekravet til opptjening for rett til pensjon reduseres fra 12,5 år til 3 år
  • valgfritt oppstart av pensjonsuttak mellom 62 til 70 år
  • valgfri utbetalingsperiode mellom 62 og 80 år – utbetalingsperioden kan for dem som ønsker det begrenses til fem år
  • nøytrale uttaksregler: Årlig utbetalt pensjon blir høyere jo senere den tas ut, og jo kortere utbetalingsperiode som velges
  • det nåværende skillet mellom overordnet og underordnet arbeidstaker fjernes
  • sjømannspensjonen kan fritt kombineres med arbeid
  • pensjonsutgiftene finansieres løpende, og staten garanterer for pensjonsutbetalingene, dvs. at dagens finansieringsmodell videreføres.
Til toppen