Foreslår nye forenklinger i planprosessene

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Som et ledd i arbeidet med å få til bedre og mer effektive planprosesser, og raskere saksbehandling, fremmer regjeringen nye forslag til endringer av plan- og bygningsloven.

- For utbyggere og næringslivet er det viktig med forutsigbare og enkle prosesser. Regjeringen ønsker å sikre gode rammebetingelser, slik at det blir både raskere, billigere og enklere å bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det fremmes blant annet forslag om enklere og bedre tilgang til stedfestet informasjon om ledninger i grunnen. Eier av ledninger i grunnen skal føre arkiv over egne ledninger, og gjøre opplysningene tilgjengelig for den som har saklig behov for slike opplysninger.

Det legges til rette for å etablere et sentralt register over ledningseiere, slik at den som har behov for ledningsopplysninger kan komme i kontakt med aktuelle ledningseiere eller den som forvalter ledningsinformasjonen på ledningseieres vegne.

- Ordningen vil gi raskere og bedre planlegging og prosjektering av nye tiltak i grunnen, raskere ferdigstillelse av prosjekter, enklere koordinering av gravearbeider og færre skader på eksisterende ledninger og annen infrastruktur i grunnen. Beredskapsmyndighetenes og netteiers evne til å håndtere akutte krise- og beredskapssituasjoner styrkes, sier Sanner.

Regjeringen fremmer i tillegg forslag om å gjøre regionalt planforum obligatorisk for alle landets regioner.

- Vi vil at regionalt planforum skal bli mer standardisert og bidra til tidlig avklaring av uenighet, raskere avgjørelser, bedre samordning av interesser og redusert konfliktnivå, sier Sanner.

Forslaget sendes ut på høring med frist 15. desember.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00