Forhandlinger med Kroatia om medlemskap i EØS

Kroatia vil bli medlem av EU 1. juli i år, og landet har søkt om tilslutning til EØS-avtalen. Forhandlinger om Kroatias deltakelse i EØS ble innledet i Brussel fredag 15. mars.

Forhandlingene om Kroatias tilslutning til EØS ble formelt innledet i Brussel 15. mars 2013. Foto: EU-delegasjonen

Partene i forhandlingene om tilpasninger i EØS-avtalen er dagens EØS-avtaleparter (EU og de tre EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein) og Kroatia. EU-ambassadør Atle Leikvoll leder den norske forhandlingsdelegasjonen.

Det tas sikte på at utvidelsen av EU og EØS kan skje samtidig 1. juli. Forhandlingene med Kroatia konsentreres om tre områder: unntaks- og overgangsordninger, kompensasjon som følge av bortfall av frihandel med fisk og økonomisk bidrag til sosial og økonomisk utvikling i Kroatia.

Overgangsordninger og økonomisk bidrag
EU og Kroatia har fremforhandlet overgangsordninger og tilpasninger som er fastlagt i Kroatias i tiltredelsestraktat med EU. Disse vil også tas inn i EØS-utvidelsesavtalen. Dette innebærer at Norge gis adgang til å innføre restriksjoner på fri bevegelse av personer i inntil syv år. Ved utvidelsene av EØS i 2004 og 2007 benyttet Norge muligheten til restriksjoner, men praktiserte dem liberalt og opphevet dem før syvårsfristen gikk ut.

Handelen mellom Norge og Kroatia reguleres i dag av en frihandelsavtale mellom EFTA-landene og Kroatia. Med enkelte unntak innebærer avtalen også frihandel med fisk og fiskeprodukter. Verdien av fiskeeksporten til Kroatia er beskjeden. Norge vil be om kompensasjon som følge av at Kroatia overtar EUs importvern for fisk etter tiltredelsen til EU.

Norges bidrag til sosial og økonomisk utvikling i Europa gjennom EØS-midlene utløper 30. april 2014. Forhandlingene med Kroatia vil dreie seg om nivået på støtten i den gjenværende perioden fra juli 2013 til mai 2014 og mulige innsatsområder.

På møtet ble partene enige om å fortsette samtalene i undergrupper på ekspertnivå i nærmeste fremtid.

Til toppen