Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges stemmeforklaring om tilslutning til FNs globale migrasjonsplattform

Under behandlingen av resolusjonen om tilslutning til FNs globale migrasjonsplattform ga FN-ambassadør Tore Hattrem denne forklaringen på hvorfor Norge sluttet seg til resolusjonen.

President

Massemigrasjon er en stor utfordring for verdens land. Derfor trenger vi et felles, multilateralt utgangspunkt for det politiske arbeidet for å håndtere migrasjon på en mer effektiv måte.

Vedtakelsen av FNs globale migrasjonsplattform under høynivåmøtet i Marrakech 10. desember var et historisk øyeblikk. Vi takker Kongeriket Marokko for landets gjestfrihet.

President

Først vil vi uttrykke vår støtte til det syn som Danmark har gitt uttrykk for på vegne av Litauen, Nederland, Island og Malta.

Videre, og som vi ga uttrykk for i Marrakech, vil Norge slutte seg til migrasjonsplattformen, men på grunn av tekstens tvetydighet, finner vi for ordens skyld det nødvendig å legge fram følgende stemmeforklaring:

  • Migrasjonsplattformen er ikke juridisk bindende og tar heller ikke sikte på å etablere folkerettslig sedvane eller å gi en ytterligere fortolkning av eksisterende traktater eller nasjonale forpliktelser.
  • Migrasjonsplattformen bekrefter på ny statenes suverene rett til å bestemme sin egen migrasjonspolitikk og deres prerogativ til å regulere migrasjonen innen sin jurisdiksjon i samsvar med folkeretten. Listen over handlinger under hver enkelt forpliktelse gir eksempler på hvordan plattformen kan gjennomføres. Det er opp til hver enkelt stat å avgjøre om de vil trekke på disse eksemplene, og på hvilken måte. Statene har myndighet til å skille mellom regulær og irregulær migrasjonsstatus. Migrasjonsplattformen stadfester det rettslige og praktiske skillet mellom flyktninger og migranter. Utstedelse av dokumenter til migranter vil ikke på noen måte innebære at migrantene får rett til opphold i den staten som utsteder dokumentene, med mindre disse rettighetene er særskilt angitt. Videre er en effektiv grenseforvaltning for å bekjempe menneskehandel og menneskesmugling avgjørende for sikkerheten til både stater, lokalsamfunn og migranter.
  • Alle migranter har visse grunnleggende menneskerettigheter som må respekteres fullt ut. Migrasjonsplattformen etablerer imidlertid ingen nye rettslige kategorier, og den etablerer heller ikke en menneskerett til å migrere. I tillegg tillater den at landene forbeholder visse rettigheter og velferdsgoder for regulære migranter.
  • Norges holdning er at norsk regelverk og praksis fungerer godt, og at migrasjonsplattformen ikke nødvendiggjør endringer. Vi anser derfor at målet om å bedre tilgjengeligheten og fleksibiliteten til regulær migrasjon ikke kan forstås som en plikt til ytterligere liberalisering av regelverk eller praksis når det gjelder arbeidsinnvandring, utdanningsmuligheter og familieinnvandring, ettersom disse allerede er i samsvar med folkeretten. Avgjørelser om hvilke lovlige oppholdsgrunnlag som er tilgjengelige til enhver tid, er utelukkende opp til vedkommende stat å bestemme.
  • Migrasjonsplattformen anerkjenner at landene må kunne håndheve sitt eget utlendingsregelverk. Fra norsk side legges det til grunn at frihetsberøvelse av utenlandske borgere kan være nødvendig for å hindre innreise uten tillatelse til landet eller for å treffe tiltak med sikte på utvisning eller utlevering. Frihetsberøvelse av mindreårige kan finne sted bare som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.
  • Migrasjonsplattformen er en klar bekreftelse på den plikten alle land har til å ta tilbake egne borgere som har oppholdt seg ulovlig i andre land, enten de reiser tilbake frivillig eller ikke, og på den plikten alle land har til å samarbeide om tilbaketaking. Norge vil bidra aktivt til å inngå retur- og tilbaketakingsavtaler med aktuelle land, og til å gjennomføre disse avtalene fullt ut.
  • I mange land har migranter sterkt begrensete velferdsrettigheter og -goder, og det er strenge regler for eksport av slike goder. Norge tolker ikke migrasjonsplattformen dithen at den krever endring av reglene for migranters rett til å eksportere norske velferdsgoder.
  • Migrasjonsplattformen bekrefter på ny forpliktelsen til å beskytte ytringsfriheten, og vi konstaterer at det er ingenting i plattformen som begrenser utøvingen av fri og faktabasert journalistikk om migrasjon.

President

På grunnlag av ovennevnte klargjøringer vil Norge delta i gjennomføringen av migrasjonsplattformen, særlig med sikte på å forbedre migrasjonshåndteringen og å demme opp for irregulær migrasjon.

Vi må samarbeide, både bilateralt, regionalt og globalt, for at migrasjon skal foregå i trygge, velordnete og regulære former og for å bekjempe irregulær migrasjon. Denne plattformen gir oss et operasjonelt rammeverk for å samarbeide om å løse en av de viktigste globale utfordringene i vår tid.

Takk.

Til toppen