Forlenger tverretatlig akuttjeneste for barn og unge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen utvider og forlenger nå et forsøksprosjekt med samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten i Kristiansandsregionen.

- Prosjektet i Kristiansand har gitt ny og nyttig kunnskap om hvordan barnevernet og det psykiske helsevernet kan samarbeide til beste for barn og familier som trenger hjelp fra begge tjenestene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Formålet med prosjektet er å gi et koordinert og behovstilpasset tilbud til barn og unge og deres familier i en akuttsituasjon. Prosjektet skal redusere behovet for akuttplasseringer og innleggelser i institusjon. Det skal også sikre koordinert oppfølging etter akuttfasen.

Tre av fire barn og unge i barnevernsinstitusjon og halvparten av barn i fosterhjem har psykiske lidelser. Et godt samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern er derfor avgjørende.

- Barn og unge med store og sammensatte hjelpebehov utgjør en av de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt. Tverretatlig samarbeid er viktig for å hindre at barna faller mellom to stoler. Det er ikke barna som skal tilpasse seg hjelpeapparatets organisering, men omvendt. Forsøket i Kristiansand er et godt eksempel på hvordan det offentlige kan organisere seg smartere og gi mer helhetlige tjenester med brukerne i sentrum, sier statsråd Solveig Horne.

Basert på erfaringene fra prosjektet så langt har både Kristiansand kommune og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) anbefalt forlengelse og utvidelse. Det vil gi et enda bedre grunnlag for å høste relevante erfaringer. Bedre organisering av samarbeidet mellom tjenester vil gi utsatte barn og unge riktig hjelp så tidlig som de bør ha det.

Målet er å gjøre erfaringene fra forsøket tilgjengelig for alle kommuner i Norge, slik at også andre kommuner kan vurdere sin organisering av tjenesteapparatet i lys av erfaringene fra dette forsøket.

Barneverntjenesten i Kristiansand er omorganisert fra og med 1. januar 2016, og heter nå Barneverntjenesten i Kristiansandsregionen. Kristiansand kommune er vertskommune for kommunene Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen. I den nye prosjektbeskrivelsen ønskes det også å utvide prosjektet til å omfatte alle kommunene i vertskommunesamarbeidet.

Tillatelsen til forsøksprosjektet innebærer også et unntak fra taushetspliktbestemmelsene etter barnevernloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven.

Forsøksprosjektet i Kristiansand startet opp i 2013.