Forordning om bruk av fosfater inn i EØS-avtalen

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

På møtet i EØS-komiteen mandag 15. juli ble til sammen 34 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om bruk av fosfater i tøyvaskemidler.

På møtet i EØS-komiteen mandag 15. juli ble til sammen 34 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om bruk av fosfater i tøyvaskemidler.

Formålet med forordningen er å beskytte vassdrag mot overgjødsling. Den setter nye grenseverdier for fosfor i tøyvaskemidler og maskinoppvaskmidler som brukes i husholdninger. I tillegg innføres en endring i doseringsmerking av vaskemidler til forbrukere.

Erfaringer fra Norge
Forordningen er en forbedring og videreutvikling av et regelverk som allerede er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

– Mesteparten av vaskemidlene til privat bruk i Norge er allerede fosfatfrie og dette forventes ikke å endres. Gjennomføring av rettsakten vil derfor ha små konsekvenser for miljøet og aktuell norsk industri, sier miljøråd Ulla Hegg ved EU-delegasjonen.

Regelverket som nå tas inn i EØS-avtalen har blitt utarbeidet etter norske innspill.

– Siden Norge var blant de landene som allerede hadde reguleringer av fosfater i vaskemidler har vi kunnet bidra med innspill og erfaringer til EU under utarbeidelsen av forordningen, forteller Hegg.

Rapportering av boligprisindekser
En annen forordning som ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli etablerer harmoniserte boligprisindekser knyttet til kjøp og eierskap av nye boliger i husholdningssektoren. Statistikken skal rapporteres av Statistisk Sentralbyrå (SSB) til EUs statistikkontor Eurostat. SSB har deltatt i drøftingene av forslaget, og har vært aktive i Eurostats prosjekt for utvikling av prisindikatorer knyttet til kjøp og eierskap av bolig.

Finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen forteller at EU har lagt stor vekt på å få etablert gode, harmoniserte prisindekser også for boligsektoren.

– En av grunnene til dette er at overvåkingen av den økonomiske utviklingen i landene nå følges vesentlig tettere enn tidligere, blant annet med utgangspunkt i makroindikatorer finansministrene har valgt for å kunne oppdage tendenser til og følge utviklingen i makroøkonomiske ubalanser i landene, sier han.

Blant disse er indikatorer knyttet til boligsektoren som kan fange opp overoppheting i markedene og fare for stor gjeldsoppbygging hos konsumentene.

På møtet i EØS-komiteen gjorde man opp status for arbeidet med å redusere antallet utestående rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen. Hittil i 2013 er 258 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, og arbeidet med å redusere antallet utestående rettsakter fortsetter.

Neste møte i EØS-komiteen finner sted 4. oktober.

Mer informasjon
Les om rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli.

Til toppen