Forsker på bedre bruk av helsedata i Europa

Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Ved å sammenlikne helsedata fra forskjellige land i Europa, håper forskere å bidra til riktig bruk av ressursene i helsesektoren og redusert dødelighet. Norske forskere deltar tungt i prosjektet.

Tron Moger,1amanuensis UiO, Prof.Tor Iversen UiO,Prof.Terje Hagen,UiO,spesialrådgiver HOD,Kristin Lossius,Ole Tjomsland HSØ, seniorforsker Sverre Kittelsen, Frischsenteret, Folke Sundelin,HSØ.Foto:Ingrid Vigerust

Ved å sammenlikne helsedata fra forskjellige land i Europa, håper forskere å bidra til riktig bruk av ressursene i helsesektoren og redusert dødelighet. Norske forskere deltar tungt i prosjektet.

Professor Tor Iversen ved Universitetet i Oslo er prosjektleder for den norske delen av prosjektet, sammen med seniorforsker Sverre Kittelsen ved stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning  i Oslo.

- Det langsiktige målet med dette prosjektet er å bidra til at sammenligning mellom land ved hjelp av registerdata blir en del av det helsepolitiske samarbeidet i Europa, sier Iversen.

Forskningsgruppen sammenligner ressursbruk og kvalitet mellom flere europeiske land på områder som for tidlig fødte med lav fødselsvekt, hjerteinfarkt, brystkreft, slag og hoftebrudd.

Prosjektet har valgt sykdommer der man får behandling ved spesialisthelsetjenesten.  Det er langt enklere å hente ut data fra disse enn ved sykdommer der spesialisthelsetjenesten ikke er involvert, forklarer Iversen.

Samarbeid mellom sju land
Det fireårige prosjektet Eurohope (European health care outcomes, performance and efficiency) finansieres  av EUs sjuende rammeprogram hvor Norge deltar gjennom EØS-avtalen. På en konferanse i Brussel i  slutten av september ble foreløpige funn presentert. Endelige resultater offentligjøres i desember neste år.

Finland leder prosjektet hvor også forskere fra Danmark, Sverige, Skottland, Ungarn, Italia og Norge deltar. Norge deltar i fire av sykdomsgruppene som omfattes av prosjektet.

Økt pasientsikkerhet
Dette er en av flere prosjekter som kan bidra til å øke pasientsikkerheten og sikre riktig bruk av pengene i helsesektoren. Målet er at land i Europa kan dele informasjon om hva som er best ressursbruk for å få ned dødelighet og lære av hverandres feil.

- Dette er et forskerdrevet prosjekt, igangsatt av forskere fra de deltakende landene. Håpet er at dette kan bli en viktig informasjonskilde i den helsepolitiske debatten, understreker Iversen.

Senere i høst vil Regjeringen legge frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Regjeringen har også satt i verk en pasientsikkerhetskampanje.

Datatilgang er ikke en enkel affære. Iversen sier de bruker lang tid på å hente ut data og få tilgang i de forskjellige land. Det er veldig ulik praksis og kan ta opptil ett til to år før forskerne får ut dataene.

- Vi har nå begynt å undersøke dataene på hjerteinfarkt, de andre dataene kommer etter hvert, sier Iversen. Vi har finansiering ut 2013, så det blir et hektisk analyseår fremover, avslutter Iversen.

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen