Forsker på miljøvennlig byggemateriale

Halm og strå har blitt brukt som taktekke og isolasjon verden over siden mennesker begynte å bygge hus, og har også lenge vært brukt som et alternativt byggemateriale for miljøbevisste husbyggere. Det har ennå ikke slått an i stor skala, men det kan nå være i ferd med å snu.

I Norge står oppvarming av hus, hytter og næringsbygg for rundt tre prosent av klimautslippene, og myndighetene etterlyser nye byggemetoder som vil bidra til reduserte utslipp. Halm og strå er en gammel og energieffektiv bygningsmetode, og materialelene binder klimagasser, er uten giftstoffer, isolerer og lar huset puste. Det har lenge vært benyttet som materiale i moderne hus, men har ennå ikke slått an i en større skala. 

Forskningsprosjektet ISO BIO, som forskere ved Skog og Landskap er en del av, skal se nærmere på utvikling og bruk av strå og halm som byggematerialer for å redusere klimautslipp. Ved å bruke biologiske materialer fra jordbruksavfall som ikke skal brukes til noe annet, sørger en for optimal miljøgevinst. Biologiske materialer som halm og strå opptar også CO2 i løpet av vekstperioden, og karbonopptaket forblir i bygningen hele dens levetid. Prosjektet har fått støtte av Horisont 2020-prosjektet, hvor det overordnede målet er å redusere miljøpåvirkning fra byggematerialer. Navnet ISO BIO kommer fra "utvikling og demonstrasjon av isolerende byggematerialer fra biologiske komponenter". 

Prosjektet vil forske på alle ledd i produksjonen, fra innsamling av stråmaterialet, til transport til byggeplass og oppføring av bygget. Det vil også se nærmere på utslipp knyttet til husets levetid, påvirkning fra klimaendringer, og demontering av bygg for gjenbruk av materialer. Dette innebærer et tett samarbeid med industri, og testing, feltundersøkelser og oppføring av pilotbygg. 

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser, og er organisert under Landbruks- og matdepartementet. Fra 1. juli opprettes NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, som en fusjon av Skog og Landskap, Bioforsk og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Det blir Norges største tverrfaglige forskningsinstitutt innen landbruk og miljø, og blant de aller største forskningsinstituttene i landet. 

Til toppen