Forsker på samværet mellom ku og kalv

Et nytt forskningsprosjektet skal se på løsninger for at ku kan ha mer kontakt med kalven sin.

Forskningsprosjektet SUCCEED skal undersøke hvordan samværet påvirker dyras atferd, helse, fruktbarhet og produksjon og økonomi, både på kort og lang sikt. Prosjektet skal også undersøke synspunkter fra aktørene i verdikjeden for meieriprodukter, fra bonde til forbruker. Økonomiske konsekvenser av økt ku-kalv-kontakt vil også bli sett på. Resultater fra prosjektet skal danne grunnlag for gode og praktiske anbefalinger til melkeprodusenter. 

Prosjektet gjennomføres i et bredt samarbeid med gårdbrukere, fem industripartnere og fire andre forskningsinstitusjoner (NMBU, NIBIO, NORSØK og Ruralis). Prosjektet er finansiert med 10 millioner kroner gjennom Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Foring av kalver.
Foring av kalver. Foto: Karin Østigård/Fylkesmannen i Innlandet

Følger opp tidligere forskning

Prosjektet SUCCED bygger direkte på pilotprosjektet SmartCalfCare, som prøvde ut en bingeløsning der kua kan besøke kalven sin. Dette prosjektet fikk støtte av Norges forskningsråd og næringspartnere etter at ideen vant førsteprisen i innovasjonscamp dyrevelferd i regi av Mat og Landbruk 2019.

SUCCEED bygger videre på erfaringer fra prosjektet Quality Calf (2017-2020). Målet til Quality Calf- prosjektet, som ble ledet av Veterinærinstituttet, var å bidra til et framtidsrettet og bærekraftig storfehold gjennom å undersøke sammenhenger mellom kalvens ernæringsstatus og effekt på motstandskraft, helse, velferd, produksjon og gi råd om tiltak. Prosjektet undersøkte blant annet faktorer som påvirker råmelkskvalitet, melkeprodusenters rutiner for melkefôring, og ny avvenningsmetode der nedtrappingen av melk til kalven skjer individuelt. Quality Calf var finansiert over Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.