Diskuterte forskningsmidler

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- I omstillingens tid er kunnskap nøkkelen. I dag møtte EØS/EU-minister Vidar Helgesen det norske forskningsmiljøet for å orientere om og diskutere finansieringskilder knyttet til Europa-politikken.

De viktigste forskningsmiljøene i Norge deltok i dialogen med EØS/EU-minister Helgesen og statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet. Målet var å gi en orientering om de midlene som eksisterer, for å øke slagkraften i norsk forskning på dette området. 

De viktigste forskningsmiljøene i Norge deltok i dialogen med EØS/EU-minister Helgesen og statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet. Foto: Rune Bjåstad, UD

- Økt konkurransekraft i norsk økonomi forutsetter forskning og nyskaping. Vi trenger forskningsbasert kunnskap for å forstå og for å møte utfordringene på et bredt spekter av fagfelt: Samfunnsfag, humaniora, naturfag og økonomi, sa Helgesen.

Han pekte blant annet på mulighetene som ligger i EØS-midlene for neste periode. Fra regjeringens side er det lagt vekt på å styrke satsingen på tre sektorer: 1) innovasjon, forskning og utdanning, 2) miljø, energi og klima og 3) justis- og innenrikssaker, inkludert asyl- og migrasjonsfeltet.

EØS/EU-minister Helgesen nevnte også en ny pott med midler som skal gå til forskning på europeisk klima –og energipolitikk: - Europeisk klima og energipolitikk har avgjørende betydning for norske interesser.

Regjeringen har lagt opp til å sette av 5 millioner kroner på neste års budsjett for å finansiere forskning på dette feltet. Dette er en ny ordning og i første omgang for ett år, 2016. Det tas sikte på å ha en utlysning av ordningen før jul og søknadsfrist i månedsskiftet januar/februar.  

Når det gjelder inneværende periode har mer enn 230 forskningsinstitusjoner deltatt i mer enn 170 forskningsprosjekter som har involvert mer enn 1500 forskere i ulike land. I underkant av 80 % av alle prosjektene har hatt norske partnere – som gir en god retur til det norske forskningsmiljøet.

- Tilbakemeldingene vi får er at norsk deltakelse i forskningsprogrammene under EØS-midlene bidrar til å skape kontakter som igjen drar med norske organisasjoner i nye partnerskap mot EUs forskningsprogram Horisont 2020, sa Helgesen.