30 millioner kroner til marin forskning i nord

Utenriksdepartementet vil bruke inntil 30 millioner kroner de kommende årene på å styrke marin forskning og utvikling i nord. Midlene skal disponeres av Forskningsrådet.

- Kunnskap er nøkkelen til å utnytte mulighetene i nordområdene på en ansvarlig måte. For å nå målsettingen om en lønnsom fiskeri- og havbruksnæring i Nord-Norge, trenger vi mer kunnskap om økosystemene i havområdene i nord, og hvordan de blir påvirket av klimaendringer og økt økonomisk aktivitet, sier utenriksminister Børge Brende. 

Midlene kommer fra Utenriksdepartementets tilskuddsordning Barents 2020 og skal gå til å styrke Forskningsrådets oppfølging av FoU-strategien Hav 21 der strategien sammenfaller med målsettingene for Barents 2020. Dette gjelder blant annet forvaltning av miljø- og naturressurser, kunnskap om økosystemet og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring i nord. 

- Norge skal være ledende innen forskning på marine økosystemer og bidra til økt kunnskap om det marine miljøet. Solid forskning må danne grunnlaget for langsiktig og helhetlig forvaltning av marine ressurser. De nye midlene skal brukes til dette, sier Brende. 

I 2013 har UD stilt ti millioner kroner til rådighet for prosjekter under forskningsprogrammet Havet og kysten. Programmet skal fremme kunnskap om en fremtidig økosystemrettet og føre-var-basert forvaltning av marine økosystem. Midlene fra Barents 2020 skal hovedsakelig benyttes til forskning på økosystemene i nord – hvordan de påvirkes av klimaendringer, annen menneskeskapt påvirkning og forventet økt aktivitet i nord. Også økosystembasert forvaltning av fiskebestander vil inngå. I 2014 – 2015 skal programmene Havet og kysten, Klimaprogrammet og Polarprogrammet samarbeide om prioriteringen av prosjekter som finansieres over Barents 2020-ordningen.

Til toppen