Støtter forskning på maritim beredskap i nord

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet har bevilget inntil ni millioner kroner til forskningsprosjektet Sarinor2 – berging av materielle verdier og hindring av miljøforurensning. Prosjektet vil gjennomføres av Maritimt Forum Nord over en toårsperiode, og er en forlengelse av Sarinor1 som ble lansert i 2013.

- Over 80 prosent av skipsfarten i Arktis går gjennom norske farvann. Norge er en betydningsfull aktør innen søk og redning i Arktis. Sikkerhet og beredskap står derfor sentralt i regjeringens nordområdesatsing. Utenriksdepartementet støtter Sarinor2-prosjektet (Search and Rescue in the high north) for å ytterligere styrke samarbeidet mellom privat og offentlig sektor innen maritim beredskap i nord, sier utenriksminister Børge Brende.

Sarinor1 har bidratt til å styrke effektiviteten og kapasiteten i søk- og redningsoperasjoner til havs i Norges ansvarsområder i nord. Sarinor2 følger opp med en prosjektfase som fokuserer på berging av materielle verdier og hindring av miljøforurensning. Prosjektet vil bidra til bedre koordinering og styrket gjennomføringsevne i bergingsoperasjoner til havs i en tid med stadig økende aktivitet i arktiske farvann.

- Maritimt Forum Nord og partnere i Sarinor-prosjektet bidrar til å styrke vår beredskap og forebyggende sjøsikkerhet i nord, og er dermed med på å støtte opp om Norges rolle som en ledende og ansvarlig kunnskapsnasjon i og for nord, sier utenriksministeren.

Prosjektet vil bygge på funn fra Sarinor1, og de to prosjektene vil omfatte alle sider av den beredskap som er nødvendig for å håndtere storulykker til havs i nordområdene. Maritimt Forum Nord har knyttet til seg en lang rekke sentrale næringslivsaktører som Shell, Statoil, Norges Rederiforbund, ENI Norge, DNV GL og Exxon Mobile, og flere av disse har signalisert at de vil inngå som aktive partnere også i Sarinor2.

Støtten går over tilskuddsordningen Arktis 2030, som forvaltes av Utenriksdepartementet.