Forskningsmidler til digitalisering av justissektoren

Justis- og beredskapsdepartementet har, som ledd i regjeringens satsning på digitalisering, nylig lyst ut et forsknings- og utviklingsoppdrag (FOU) til en verdi av én million kroner.

Oppdraget skal se på hvordan teknologi kan brukes til å effektivisere offentlig forvaltning i justissektoren, og på hvilke måter brukeropplevelsen kan forbedres.

Kunnskapen som kommer ut av oppdraget skal brukes i arbeidet med å utnytte IKT i justissektoren, slik at arbeidet med å forenkle og forbedre domstolene og andre deler av justissektoren kan fortsette.

Regjeringen har i flere år satset digitalisering og modernisering av domstolene, og det har siden 2014 bevilget om lag 200 millioner kroner til IKT i domstolene.

Frist for innsendelse av tilbud er 11. september.

Utlysning: Kartlegging av mulighetene for digitalisering i justissektoren

Til toppen