Endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Kongen i statsråd har i dag vedtatt endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kongen i statsråd har i dag vedtatt endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA).

Forskriftsendringene er et resultat av departementets gjennomgang av klagenemnda i 2012. Gjennomgangen ble delt i to, hvor den første delen omfattet økning av saksbehandlingsgebyret. Den fikk virkning fra 1. juli 2012, og saksbehandlingsgebyret tilfaller KOFAs budsjett fra dette tidspunktet. Formålet med den andre delen av gjennomgangen har vært å identifisere forbedringsbehov hos klagenemnda, herunder nemndas og sekretariatets regler og rutiner for behandling av klager, nemndas sammensetning og organisering, nemndas habilitet, kompetanse osv. 

Endringsforslagene har vært på høring. Departementet mottok 40 høringsuttalelser, hvorav 30 uttalelser med merknader. Forskriftsendringene er som følger:

  • Nedfelling av habilitetsregler som synliggjør sekretariatets interne rutiner, samt medlemmenes uavhengighet.
  • Nemnda skal kunne settes med fem medlemmer i prinsipielle saker.
  • Begrensning på åtte år for funksjonstid i nemnda.
  • Klagenemndas leder avgjør spørsmål om samtykke til bevisførsel.
  • Innføring av en avvisningshjemmel for klagenemnda.
  • Departementet skal kunne oppnevne en setteleder når klagenemndas leder er inhabil.
  • Klagefristen skal være seks måneder der oppdragsgiver har avlyst konkurransen eller totalforkastet tilbudene i konkurransen.

Departementet ba om høringsinstansenes syn på to alternative forslag til forenklet saksbehandling, samt synspunkter på eksisterende ordning der tre medlemmer avgjør den enkelte sak. Disse to alternative forslagene var utarbeidet i en tid hvor KOFAs situasjon var preget av stor saksmengde, restanser og lang saksbehandlingstid. Etter økningen i klagegebyret 1. juli 2012 har vist seg at antall innkomne saker til nemnda har gått betydelig ned.

Saksbehandlingstiden har riktignok ikke gått ned enda, men departementet mener at vi må kunne forvente at den vil bedre seg i løpet av første halvdel 2013. Vi mener derfor at det er mest fornuftig å legge de alternative forslagene til forenklet behandling på is inntil høsten 2013. På det tidspunktet vil man kunne vurdere saksbehandlingstiden basert på ett års erfaring med økte klagegebyrer.

Forskriftsendringene vil tre i kraft 1. mars 2013.

Kongelig resolusjon 1. februar 2013 - Forskrift om endringer i forskrift 15. november 2002 nr. 1288 om klagenemnd for offentlige anskaffelser (pdf)

 

Til toppen