Forskrift om opprettelse av soner i forbindelse med påvisning av skrantesjuke (CWD) er fastsatt

Forskriften som nå er fastsatt oppretter to soner, Nordfjella og Selbu. Sonene omfatter flere kommuner i området. Sonen rundt Nordfjella omfatter hele eller deler av kommunene Lærdal, Hemsedal, Aurland, Ål, Hol, Ulvik og Eidfjord. Selbu-sonen berører flere kommuner i området, herunder Selbu, Klæbu, Trondheim, Tydal, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Stjørdal, Meråker og Røros.

Hensikten med reguleringene er å bidra til å redusere faren for smitte av CWD ut av sonen. Innenfor sonene er det derfor fastsatt strengere bestemmelser for bla utøvelse av jakt og håndtering av dyr, slakteavfall og jaktutstyr enn det som følger av de generelle reglene. I tillegg er det spesielle reguleringer for bruk av fôr og saltslikkestein til alle dyr, både viltlevende og tamme dyr/husdyr.

Saltslikkestein og områdene rundt disse, utgjør et smittepotensiale. Det er derfor innført forbud mot bruk av saltslikkestein også til småfe på beite dersom disse er tilgjengelige for hjortedyr. Saltslikkestener kan likevel settes ut og benyttes dersom de blir sikret på en god måte, f.eks i form av inngjerding.

Innenfor sonene legges det samtidig til rette for at alle dyr, også unge dyr under 1,5 år som ikke omfattes av det ordinære overvåkingsprogrammet, kan bli testet for CWD. Mattilsynet og Miljødirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for håndtering og innsending av slike tester.

Til toppen