Forslag om endringer i finansforetaksloven

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet legger i dag fram et lovforslag om enkelte endringer i finansforetaksloven om offentlig administrasjon av forsikringsforetak.

I lovforslaget foreslår departementet blant annet å presisere at fripoliser skal kunne konverteres til fripoliser med investeringsvalg ved overdragelse til annet forsikringsforetak under en offentlig administrasjon.

En fripolise er oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgiver, og skal gi en garantert årlig pensjonsytelse. Det ble i 2014 åpnet for at fripoliser kan konverteres til fripoliser med investeringsvalg, etter avtale mellom forsikringstaker og forsikringsforetak. Forsikringstakeren vil da ikke lenger ha krav på en bestemt årlig ytelse. Den årlige pensjonsutbetalingen vil i stedet bero på pensjonskapitalens størrelse på uttakstidspunktet.

Bakgrunnen for forslaget er at administrasjonsstyret ved offentlig administrasjon av forsikringsforetak skal forsøke å få solgt forsikringsporteføljen til ett eller flere andre forsikringsforetak. Med lave renter vil det kunne være nødvendig å sette ned de garanterte ytelsene for å få fripoliser overdratt til et annet foretak. En alternativ løsning for forsikringstakerne kan være at fripolisene konverteres til fripoliser med investeringsvalg ved overdragelsen til det nye foretaket. Det er administrasjonsstyret som må vurdere om dette vil være en god løsning for forsikringstakerne.

Lovforslaget er en oppfølging av departementets høringsnotat av 19. august 2016.