Forslag om ny lånavtale til IMF

Finansdepartementet foreslår at Norge fornyer bilateral avtale om lån til IMF.

Stortinget bes om å samtykke til at det inngås en avtale mellom Norges Bank og IMF om å stille lånemidler tilsvarende 6 mrd. SDR til disposisjon for de generelle låneordninger til Det internasjonale valutafondet (IMF). Basert på valutakursen 2. desember 2016 tilsvarer dette om lag 69 milliarder kroner. Avtalen erstatter en tilsvarende avtale med IMF på samme beløp fra 2012 som løp ut 4. november i år.

IMF har siden den globale finanskrisen brøt ut i 2008 inngått en rekke bilaterale innlånsavtaler for å sikre institusjonen tilstrekkelige finansielle ressurser. Mange av disse avtalene løp ut i høst eller kommer til å løpe ut i nær fremtid. Det er bred enighet blant medlemslandene om at IMFs utlånskapasitet bør videreføres på dagens nivå. For å bidra til dette har en rekke land – både tradisjonelle industriland og fremvoksende økonomier – besluttet å videreføre eksisterende eller inngå nye bilaterale avtaler.  Ved å inngå en ny bilateral avtale til erstatning for den som forfalt i november 2016, deltar Norge i denne internasjonale dugnaden.

Les mer i Prop. 40 S (2016-2017)

Til toppen