Forslag om overføring av kulturoppgaver til fylkeskommunene er sendt på høring

Et ekspertutvalg har levert et omfattende forslag til blant annet overføring av kulturoppgaver til fylkeskommunene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Se hele høringssaken og spesielt del 5 av rapporten på Kommunal- og moderniseringsdepartementets side på regjeringen.no

Etter at regjeringen har mottatt høringsinnspillene, vil departementene vurdere forslagene i rapporten. På kulturområdet har Stortinget vært tydelige på at endringer i ansvars- og oppgavefordeling på kulturfeltet skal gjøres i lys av kulturmeldingen: www.regjeringen.no/kulturmelding

Utvalgets tilnærming har vært å bygge opp under de oppgaver og roller fylkeskommunene allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i forvaltningen. Utvalget mener det er særlig tre store politikkfelt der fylkeskommunene bør ha oppgaver og handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Det gjelder: arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel, − virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og − virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår. Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer innen kultur og kulturminnevern til fylkeskommunen: 

  • Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.
  • Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst, post 60 Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73 Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under samme kapittel overføres Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester. Side 12 av 189 Flertallet av tilskuddene som finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslår også overført.
  • Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kap. 328 Museum og visuell kunst, post 70 Det nasjonale museumsnettverket. Flertallet av tilskudd som i dag finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført.
  • Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk, scenekunst og museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kap. 322 Bygg og offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg).
  • Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken, Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til Kulturdepartementet.
  • Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forutgående behandling i Kulturdepartementet.
  • Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag ligger til Riksantikvaren. Ansvaret for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til fylkeskommunene.

Høringsfristen er 9. mai 2018.

Til toppen