Forslag om styrking av veteranenes rettigheter i erstatningssaker

Regjeringen har fremmet forslag om nye regler som skal gjøre det lettere for veteraner å søke erstatning i tide. I tillegg foreslås en ny klageordning i erstatningssaker.

Regjeringen har fremmet en lovproposisjon for Stortinget om endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner. Endringene bygger på anbefalingene fra en ekstern arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen ble nedsatt av forsvarsministeren, og bestod blant annet av flere representanter fra veteran- og personellorganisasjonene.

I proposisjonen foreslås endringer i foreldelsesreglene som skal gjøre det lettere for veteraner med psykiske belastningsskader å søke om erstatning i tide. Reglene skal gjelde både for veteraner skadd før og etter 2010. De nye reglene går ut på at erstatningskravene tidligst foreldes tre år etter den dagen hvor det offentlige har fattet vedtak om uføretrygd og yrkesskadedekning på grunn av psykisk belastningsskade.

Dette gir veteraner med psykiske belastningsskader bedre tid på å søke om erstatning før kravet kan anses som foreldet. I tillegg vil det sikre et mer håndfast og etterprøvbart starttidspunkt for foreldelsesfristen.

Bakgrunnen for at regelen fremmes er at Stortinget 15. oktober 2020 anmodet regjeringen om å sikre lempeligere regler om foreldelse. Anmodningsvedtakene bygde på forslagene fra den eksterne arbeidsgruppen. Regjeringen besluttet at de nye reglene skulle fremmes allerede denne høsten, slik at de skal kunne gis anvendelse fortest mulig.

I tillegg til nye foreldelsesregler, fremmes det i proposisjonen forslag om en klageordning for saker om erstatning for psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55. Det betyr at veteraner som er påført en psykisk belastningsskade som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon fra og med 1. januar 2010 vil få mulighet til å påklage vedtaket fra Statens pensjonskasse.

Vedtakene vil etter forslaget kunne påklages til den samme klagenemnda som i dag behandler krav etter den særskilte kompensasjonsordningen for veteraner som er påført psykiske belastningsskader mellom 1. januar 1978 og 31. desember 2009.

Dette vil sikre likebehandling av veteraner skadd før og etter skjæringstidspunktet i 2010. Den etablert nemnda har god kjennskap til de særlige problemstillingene sakene reiser, noe som vil sikre kompetanse i klagesaksbehandlingen.

Det var Stortinget som i 2018 anmodet regjeringen om å utrede og fremme forslag om en klageordning. Utredningen inngikk i mandatet til den eksterne arbeidsgruppen, som anbefalte løsningen som nå er foreslått. Forslaget ble inntatt i regjeringens stortingsmelding om veteraner Meld St. 15 (2019-2020) Også vi når det blir krevet – veteraner i vår tid.

Ved siden av regler om foreldelse, anmodet Stortinget regjeringen 15. oktober 2020 om å sikre en regel for hvordan spesialisterklæringer skal håndteres i saker om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader, samt å sikre at veteraner som har fått avslag på krav om kompensasjon kan kreve å få saken sin behandlet på nytt der vedtaket kan være i strid med gjeldende rett. Forsvarsdepartementet arbeider nå med å utforme regler som kan imøtekomme anmodningene på en god måte.