Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til endring av energiloven sendt på høring

Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet. Et skarpere skille bidrar til å øke eiernes oppmerksomhet om strømnettvirksomheten, og reduserer risikoen for kryssubsidiering mellom nett og konkurranseutsatt virksomhet.

- Målet med forslaget er å bidra til en mer effektiv og robust strømnettstruktur og lavere nettleie. Et godt strømnett er en forutsetning for økt produksjon og effektiv distribusjon av fornybar energi. Dette legger til rette for en fremtidsrettet og klimavennlig energiforsyning.Forslaget legger også et viktig grunnlag for en nødvendig konsolideringsprosess i retning av mer robuste nettselskaper, sier olje- og energiminister Tord Lien.

En ekspertgruppe ledet av Eivind Reiten overleverte rapporten Et bedre organisert strømnett til departementet i mai 2014. Kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille var det viktigste tiltaket gruppen foreslo for å oppnå en mer rasjonell nettstruktur, bedre investeringer og økt nøytralitet i sektoren. 

– Regjeringen skal sørge for rammebetingelser som gir nødvendige investeringer i strømnettet og lave nettkostnader for husholdninger og næringsliv. Nettvirksomhet er monopol og folk kan ikke velge nettselskap. I selskaper der nettvirksomheten er kombinert med konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel kraftproduksjon, er det en risiko for sammenblanding og kryssubsidiering. Det er verken transparent eller særlig demokratisk, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Selskapsmessig skille innebærer at strømnettvirksomheten plasseres i en egen juridisk enhet, for eksempel som datterselskap i et konsern. Funksjonelt skille betyr at personer i ledelsen ikke kan ha tilsvarende funksjon i et annet selskap i konsernet. Morselskap eller kontrollerende eier i konsern med både strømnett og annen virksomhet, for eksempel kraftproduksjon eller televirksomhet, skal ikke gi instrukser til nettforetaket om daglig drift eller investeringsbeslutninger innenfor ordinære økonomiske rammer. Skillet gjør nettvirksomhet mer gjennomsiktig og forenkler sammenslåinger av selskap.

NVEs rapport nr 28/ 2015 Utvikling i nøkkeltall for nettselskap, med fokus på nettstruktur analyserer nettselskapenes avkastning. I følge rapporten har nettselskap som ikke driver kraftproduksjon eller kraftomsetning i samme enhet, vesentlig høyre avkastning enn selskapene som har samlet disse aktivitetene. Kraftselskap som har strømnett, kraftproduksjon og omsetning i samme enhet, har da også om lag 15 prosent høyere kostnader per kilometer nett, når det er tatt hensyn til kundetetthet og andre relevante geografiske forskjeller.

Kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille skal omfatte selskap som er i en monopolstilling og tarifferer kunder for nettjenester. I dag er det kun selskaper av denne typen med flere enn 100000 kunder som er pålagt et slikt skille direkte i energiloven. Dette gir ulike vilkår for ellers sammenlignbare selskap.

Selskapene gis en tilpasningsperiode på tre år etter at loven trer i kraft.

Det etableres en forskriftshjemmel for å regulere muligheten til å selge eller leie ut egen kapasitet i visse situasjoner, i tillegg til en snever dispensasjonsadgang fra kravet.

Les høringsdokumentene her.

Høringsfristen er 27. mai 2015.

Nettselskaper og antall kunder:

Diagram som viser nettselskaper fordelt på antall kunder

Kilde: NVE 2014

Til toppen