Forslag til endringer i EUs landbrukspolitikk fram til 2027

Landbruks- og matrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel rapporterer om Kommisjonens ni målsetninger for den nye landbrukspolitikken i EU. Reformer i EUs landbrukspolitikk drøftes nå i Rådet for den europeiske union, under ledelse av det tyske formannskapet.

EUs nye landbrukspolitikk skal etter planen iverksettes  fra 1. januar 2023 og skal gjelde frem til 2027, rapporterer matråd Stein Ivar Ormsettrø og landbruksråd Magnar Sundfør.

Det vises til innberetning fra Delegasjonen den 8. september der en redegjorde for hovedprioriteringer og tidsplan for utformingen av ny landbrukspolitikk i EU. I denne rapporten gjennomgås de 9 målsettingene som Kommisjonen har presentert for den nye landbrukspolitikken. Disse er:

  1. Sikre en rimelig inntekt for bøndene
  2. Øke bønders konkurransekraft
  3. Rebalansere makten i verdikjeden
  4. Bidra i klimatilpasningen
  5. Ivareta miljøhensynene for vann, jord og luft
  6. Bidra til beskyttelse av biodiversitet
  7. Gjøre det mer attraktivt for unge å overta gårdsbruk
  8. Utvikle nye arbeidsplasser i distriktene, inkludert bioøkonomi og bærekraftig skogbruk
  9. Sikre trygg og helseriktig mat