Forslag til endringer i tvisteloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring flere forslag til endringer i tvisteloven og i enkelte andre lover.

– Vi foreslår å endre reglene for tvisteløsning i sivile saker for å legge til rette for en mer effektiv behandling i domstolene og sikre at kostnadene ved domstolsbehandling ikke blir uforholdsmessig store for partene. Dette er viktig for å ivareta den rettssikkerhetsgarantien som ligger i en reell tilgang til domstolene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Rettsmekling i flere saker, lavere terskel for å nekte anker til lagmannsretten og strømming av rettsmøter er noen av forslagene. Endringene skal fremme tvistelovens formål om proporsjonalitet, ivareta hensynet til en effektiv rettspleie og legge til rette for at tvister kan bli løst på et så tidlig stadium som mulig. I tillegg foreslås det lovendringer for å klargjøre rettstilstanden på flere områder.

Lavere terskel i sivile saker for å nekte anker fremmet til lagmannsretten

Vilkårene for å ankenektelse er i dag strenge, og det er for mange saker som underlegges ankebehandling selv om det ikke er utsikter til at saken vil få et annet resultat. Ankebehandling er ressurs- og kostnadskrevende både for partene og for samfunnet. Når det foreslås å senke terskelen for ankenektelse, er dette for å unngå belastningen og kostnadene for partene og for samfunnet med en ny runde i domstolene i saker hvor det ligger slik an at det ikke er et behov for overprøving eller utsikter til at anken vil føre frem.

Rettsmekling i flere saker

Rettsmekling er en effektiv måte å løse tvister på, både for partene og for domstolene. Ved rettsmekling kan tvister løses på et tidlig stadium, og bidra til at sakskostnadene holdes nede. Det foreslås at rettsmekling i utgangspunktet skal gjennomføres i alle saker som er egnet for det. Det vil øke andelen saker som får en løsning før det påløper store kostnader for partene.

Strømming av rettsmøter

For å klargjøre rettstilstanden i reglene om sivile saker, foreslås det også flere andre lovendringer, blant annet i bevisreglene i tvisteloven. I høringsnotatet foreslås også en hjemmel for å strømme rettsmøter på domstolens nettsider, som særlig har blitt aktuelt i situasjonen etter utbruddet av covid-19.

– Vi har et godt grunnlag for å gjøre endringer og justeringer i tvisteloven etter gode innspill fra aktørene når vi nå ferdigstiller oppfølgingen av evalueringen av tvisteloven, sier Mæland.