Forslag til ny avtale om fisket i Tanavassdraget på høring

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet har i dag sendt forslag til ny avtale om fisket i Tanavassdraget på høring. Forslaget blir også sendt på tilsvarende høring i Finland.

– Avtalen betyr at vi nå kan få på plass et mer bærekraftig fiske av de viktige og sårbare laksebestandene i Tanavassdraget. Forslaget vil også gi oss bedre kontroll med det omfattende turistfisket, som har vært til økende hinder for lokalbefolkningens tradisjonelle fiske, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Hovedformålet med den nye avtalen er todelt: Å legge til rette for forsvarlig fiske for å gjenoppbygge laksebestandene. Dette kan bare oppnås ved å redusere fiskepresset, og i forslaget til nye fiskeregler legges det opp til å redusere dette med om lag 30 %.  Det andre formålet er å få bedre kontroll med turistfisket i vassdraget, slik at dette ikke er til hinder for lokalbefolkningens tradisjonelle fiske. For å oppnå dette er antallet fiskekort som kan selges til tilreisende fiskere, som i dag er ubegrenset, foreslått satt til maksimalt 22 000 døgnkort som fordeles likt mellom Norge og Finland. Avtalen skal etter planen tre i kraft før fiskesesongen 2017.

Gå til høringen her.

 

Tana mot sør
Tanavassdraget sett mot sør Foto: Tor Simon Pedersen, Klima- og miljødepartementet

Om fisket i Tana

Tana er grensevassdrag mellom Norge og Finland og et av verdens største vassdrag med atlantisk laks. Nesten 70 % av nedslagsfeltet ligger i Norge. Vassdraget har en lang rekke små og store sideelver som er lett tilgjengelig for oppvandrende laks, og det er anslått at det finnes mer enn 30 enkeltbestander av laks i vassdraget. Den årlige fangsten i Tana er den høyeste i noe enkeltstående vassdrag i hele utbredelsesområdet til atlantisk laks. I enkelte år har Tana stått for over 20 % av all elvefangst i Europa og 50 % av all elvefangst i Norge. Vassdraget er blant de siste store laksevassdragene som fortsatt er relativt upåvirket av annen menneskelig aktivitet enn fiske. Et spesielt trekk ved Tana er bruken av tradisjonelle fiskemetoder med bundne redskap som stengsel, drivgarn og stågarn. Fisket i vassdraget har stor betydning for lokalbefolkningen og for samene som urfolk.

Fisket i Tana har siden 1873 vært regulert gjennom en bilateral avtale mellom Norge og Finland. Den nåværende avtalen er fra 1990. Utviklingen for laksebestandene i Tanavassdraget har over tid vært betydelig svakere enn i andre laksevassdrag i regionen. Dette skyldes i all hovedsak et for omfattende fiske. På denne bakgrunn tok Norge initiativ til forhandlinger med Finland om en ny avtale i slutten av 2010. Den norske forhandlingsdelegasjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon våren 2012, med representanter fra Klima- og miljødepartementet (ledelse), Utenriksdepartementet, Miljødirektoratet, Sametinget og Tanavassdragets fiskeforvaltning. Etter felles forberedelser ble forhandlingene igangsatt sommeren 2012.